Urheilujohdon eliittiin etenemisen kertomuksia

Kasvaen, ajautuen, sattumalta vai pyrkien?

Väitöstutkimuksen tarkoitus on narratiivisin menetelmin tarkastella tutkimukseen haastatellun 16 suomalaisen urheilujohtajan etenemistä liikunnan ja urheilun ylimpään johtoon sekä etenemiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisten tilanteiden ja tapahtumien kautta eteneminen (ura) urheilujohdon eliittiin on rakentunut ja millaisia merkityksiä ja sisältöjä urheilujohtajat tuovat esiin kerronnassaan. Tutkimukseen haastateltiin 16 urheilujohtajaa, joista 12 oli miehiä ja neljä naisia, iältään 45–73-vuotiaita.

Tutkimuksessa tarkastellaan yksilötasolla, kuinka urheilujohtajat kerronnassaan omakohtaisesti kokevat, jäsentävät ja luovat merkityksiä uralla etenemiselle ja siihen vaikuttaville tekijöille. Kertomukset kuvastavat myös ympäröivää kulttuurista sidosta – sosiaalista todellisuutta – sekä yhteiskunnallisia tekijöitä: liikunta- ja urheilukulttuurin sisältämiä sosiaalisen ja kulttuurisen toimintajärjestelmän arvoja, normeja ja vallitsevia käytänteitä. Tutkimuksen tulokset esittelevät neljä urheilujohtajatyyppiä sekä neljä urheilujohtajaksi etenemisen kertomustyyppiä.

Tutkimus korostaa johtajuuden keskeistä merkitystä suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa. Tutkimuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa urheilujohtamista ja -johtajia koskevaa tutkimustietoa sekä lisätä ymmärrystä urheilujohdon eliittiin etenemiseen vaikuttavista niin yksilöllisistä kuin yhteiskunnallisistakin tekijöistä. Tutkimus avaa sisällöllisesti ja metodologisesti uuden näkökulman liikunta- ja urheilualan johtamistutkimukseen myös kansainvälisesti. Narratiivista urheilujohtamisalan tutkimusta on tehty hyvin vähän.

Väitöstilaisuus 19.2.2016 klo 12 Jyväskylän yliopiston Liikunta-rakennuksessa.

Yhteistyötahot

Kauppakorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto

Rahoitus

Urheiluopistosäätiö

Kauppakorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

Julkaisut

  • “How I became an elite Finnish sport manager.” Narrative study on how Finnish sport managers legitimize themselves, their role and positions. The 21st Conference of the European Association for Sport Management (EASM) Istanbul, Turkey 11-15 September 2013. Oral presentation.
  • Laakso, N. (2013). Narratives of Finnish Sport Managers – The Four Types of Sport Managers. 10th EASS European Association for Sociology of Sport Congress. 8th–11th May 2013 in Cordoba, Spain. Poster presentation.
  • Laakso, N. (2011). Narratives of Finnish Sport Managers: How to develop sport management in Finland? 19th EASM European Association for Sport Management Congress. 7-10.9.2011 in Madrid, Spain. Poster presentation.

Asiasanat

Urheilujohtaja, laadullinen tutkimus, narratiivisuus, aktanttimalli, toimijuus

 
Jaa sivu: