Erityistä tukea tarvitsevien osallistuminen tutkimuksiin

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden koululaisten osallistuminen toimintakykyä ja liikuntakäyttäytymistä mittaaviin seurantatutkimuksiin (Move! ja LIITU) (TUTKA2)

Tutkimus- ja kehittämishanke

Toteutettujen aikaisempien kansallisten seurantatutkimusten ongelmana on ollut erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten jääminen pitkälti seurantojen tavoittamattomiin. YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus, lasten oikeuksien sopimus ja yhdenvertaisuuslaki edellyttävät, että vammaiset lapset huomioidaan yhdenvertaisina ja syrjintää ehkäisten. TUTKA 2 on jatkoa vuonna 2018 käynnistyneelle Jyväskylän yliopiston vetämälle TUTKA-hankkeelle, jossa pyrittiin saamaan tukea tarvitsevan vastaajan ääni kuuluviin lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tutkimuksissa.

Hankkeen päätavoitteet

Ensimmäisenä osatavoitteena on kehittää kansallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän (Move!) sovelluksia ja materiaalia opettajille, jotta tukea tarvitsevat oppilaat voivat paremmin osallistua mittauksiin mukaan. Move!-mittausten soveltamisesta kootaan tietoa ja ohjeita yleistajuiseksi materiaaliksi opettajien, koulujen ja muiden opetusalan asiantuntijoiden käyttöön.

Toisena tavoitteena on mahdollistaa tukea tarvitsevien nuorten osallistumisen Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU 2020) aineistonkeruuseen. Hankkeessa toteutetaan erillisotos erityisammattioppilaitoksissa (LIITU 2020 EAO).

Hankkeen toteutus

  1. Vaihtoehtoisten Move!-mittausten kehittäminen tukea tarvitseville oppilaille (näkemisen, kuulemisen, liikkumisen ja ymmärtämisen haasteet)
  2. Move!-tuloslomakkeiden kehittäminen toimivammiksi
  3. Sovellettujen ja vaihtoehtoisten mittausten kuvaaminen videoklipeiksi ja materiaalin linkittäminen Move!-nettisivuille
  4. Move!-sovellukset -oppaan tuottaminen
  5. LIITU 2020 -tutkimuksen erillisotoksen toteuttaminen erityisammattioppilaitoksissa

Yhteistyössä

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

Rahoitus

opetus- ja kulttuuriministeriö

Aikataulu

2019−2020

Lisätietoja

Asunta Piritta

Tutkija

Puhelin 050 576 5212
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus Liikkuvaa matikkaa -tutkimus, motorisen oppimisen vaikeudet, motorinen oppiminen, motoriikan arviointi, soveltava liikunta

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 040 024 7998
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta

 

 

 
Jaa sivu: