Move!-mittaukset soveltaen

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden koululaisten osallistuminen Move!-mittauksiin (Move!S)

Kansallinen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä ja siihen liittyvät Move!-mittaukset on kehitetty, jotta voidaan tukea lasten ja nuorten fyysistä toimintakykyä. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvät Move!-mittaukset toteutetaan vuosittain kaikille 5. ja 8. luokan oppilaille.

Vammaisten ja toimintarajoitteisten oppilaiden osallistuminen mittauksiin on ollut hyvin vähäistä. Move!-mittausten soveltamista edellyttävät YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus ja lasten oikeuksien sopimus sekä yhdenvertaisuuslaki, jossa velvoitetaan opetuksen järjestäjää mm. arvioimaan ja tarvittaessa korjaamaan yhdenvertaisuuden toteutumista koulussa.

Tässä hankkeessa kehitetään kansallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän (Move!) sovelluksia ja materiaalia opettajille, jotta tukea tarvitsevat oppilaat voivat paremmin osallistua mittauksiin. Move!-mittausten soveltamisesta kootaan tietoa ja ohjeita yleistajuiseksi materiaaliksi opettajien, koulujen ja muiden opetusalan asiantuntijoiden käyttöön.

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden koululaisten osallistuminen Move!-mittauksiin on osa laajempaa tutkimushanketta ”Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden koululaisten osallistuminen toimintakykyä ja liikuntakäyttäytymistä mittaaviin seurantatutkimuksiin (Move! ja LIITU)”.

Toteutus

Keväällä 2020 testataan sovellettujen ja vaihtoehtoisten mittausten käytettävyyttä kouluilla. Lisäksi keräämme opettajilta ja oppilailta tietoa mittausten toteuttamisesta ja heidän kokemuksistaan.

Tietosuojailmoitus

Hankkeen tuloksia esitellään kotimaisissa ja kansainvälisissä kokouksissa. Hankkeessa tuotetaan opas ja videomateriaalia Move!-mittausten sovelluksista ja vaihtoehtoisista mittauksista tukea tarvitseville oppilaille. Sähköiset materiaalit julkaistaan syksyn 2020 aikana Likesin ja Opetushallituksen nettisivuilla.

Rahoitus

Kehittämishanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkimuksen työryhmä

 • Piritta Asunta, vastaava tutkija, LitT, Likes
 • Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja, FT, LitM, tutkimuksen vastaava johtaja, Likes
 • Harto Hakonen, tilastoasiantuntija, FM, datan hallinta, tilastoanalyysit, Likes
 • Anni Lindeman, tutkimuskoordinaattori, LitK, Likes

Tutkimuksen asiantuntijaryhmä

 • Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta
 • Timo Jaakkola, Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta
 • Laura Joensuu, Jyväskylän ylipisto, liikuntatieteellinen tiedekunta ja Likes
 • Anu Kauppinen, Valteri-koulu Onerva, Jyväskylä
 • Mikko Huhtiniemi, Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta
 • Eero Lapinkero, Viitaniemen koulu, Jyväskylä
 • Niko Leppä, Ammattiopisto Spesia
 • Satu Niemelä, Valteri-koulu Onerva, Jyväskylä
 • Hermanni Oksanen, Likes
 • Toni Piispanen, valtion liikuntaneuvosto
 • Virpi Remahl, Pajulahti
 • Pauli Rintala, Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta
 • Kirsti Siekkinen, Likes
 • Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta

Asunta Piritta

Tutkija

Puhelin 050 576 5212
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus Liikkuvaa matikkaa -tutkimus, motorisen oppimisen vaikeudet, motorinen oppiminen, motoriikan arviointi, soveltava liikunta

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 040 024 7998
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta
 
Jaa sivu: