Nuoret aktiivisiksi osallistujiksi?

Subjektiivisen sosiaalisen aseman ja osallisuuden yhteys koulupäivän aikaiseen liikkumiseen

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on selvittää nuorten koulupäivän aikaista liikkumista, nuorten kokemaa sosiaalista asemaa ja osallisuutta yläkouluissa. Tutkimus on osa Liikkuva koulu -ohjelman (2012–2015) seurantaa.

Tutkimuksen punaisena lankana on nuoren kokema subjektiivinen sosiaalinen asema koulussa. Subjektiivinen sosiaalinen asema tarkoittaa tässä yhteydessä yläkoululaisen omaa tunnetta siitä, mikä on hänen paikkansa oman kouluyhteisön sosiaalisessa arvojärjestyksessä.

Tutkimuksessa hyödynnetään useita menetelmiä: kyselyitä, havainnointia, haastatteluita sekä liikkumisen objektiivista mittaamista. Subjektiivista sosiaalista asemaa tutkitaan kymmenportaisella tikasmallilla, jota on käytetty useissa kansainvälisissä tutkimuksissa.

Tutkimuksessa tarkastellaan nuoren kokeman subjektiivisen sosiaalisen aseman yhteyttä koulupäivän aikaiseen aktiivisuuteen. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita myös siitä, miten nuoren kokemukset subjektiivisesta sosiaalisesta asemasta ovat yhteydessä nuoren kouluun liittämiin tunteisiin, ja kuinka nämä kokemukset ja tunteet näkyvät koulussa nuorten käyttäytymisessä ja vertaissuhteissa. Tavoitteena on lisäksi kuvata osallisuuden edellytyksiä aktiivisesti koulupäivän aikaisen liikkumisen toteutukseen osallistuneiden nuorten näkökulmasta.

Tutkimusryhmä: Katja Rajala, Hannu Itkonen, Anna Kankaanpää, Harto Hakonen, Tuija Tammelin, Kaarlo Laine

Yhteistyötahot: LIKES-tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto, Liikkuva koulu -ohjelma

Rajala Katja

Tutkija

Puhelin 040 065 8003
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus liikunnan edistämiseen liittyvien hankkeiden seuranta ja arviointi, koulupäivän aikainen liikkuminen, nuorten subjektiivinen sosiaalinen asema, lasten ja nuorten osallisuus, hanketuki

 

Artikkelit, kirjat ja raportit:

Rajala K., Kankaanpää A., Laine K., Itkonen H., Goodman E. & Tammelin T. 2018. Associations of subjective social status with accelerometer-based physical activity and sedentary time among adolescents. Journal of Sport Sciences.

Rajala, K. 2016. Nuoren kouluyhteisöasema. Miten nuoren kokema kouluyhteisöasema on yhteydessä liikkumiseen? Tutkimustiivistelmä. LIKES-tutkimuskeskus 2016.

Rajala, K., Itkonen, H. & Laine, K. 2015. Yläkouluikäisten tyttöjen subjektiivinen sosiaalinen asema ja koulun tilojen merkityksellisyys liikkumisympäristönä. Kasvatus 46 (5), 448–459.

Rajala, K., Paukku, J. & Laine, K. 2015. Koulun tiloissa. Teoksessa: P. Harinen, V. Liikanen, A. Rannikko & P. Torvinen (toim.) Liikutukseen asti. Vaihtoehtoliikunta, nuoruus ja erottautumisen mieli. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 303.

Rajala, K., Hentunen, J. & Laine, K. 2015. Kuvat oppilaiden tunteiden tulkkina ja koulukokemusten välittäjinä. Teoksessa: M. Mustola, J. Mykkänen, M. L., Böök & A-V., Kärjä (toim.) Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 170, Tiede, 128–135.

Rajala K., Itkonen H., Kankaanpää A., Tammelin T. & Laine K. 2014. Yläkoululaisten subjektiivisen sosiaalisen aseman yhteys välituntiliikuntaan ja osallisuuteen. Liikunta & Tiede 51 (6), 63–70.

Rajala, K., Turpeinen, S. & Laine, K. 2013. Notkeampi koulu – aktiivisempi koulupäivä? Teoksessa Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.) Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Verkkojulkaisu 65. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura. Helsinki, 24–29.

Kansalliset ja kansainväliset tieteelliset kokousesitykset ja -julkaisut:

Rajala, K., Kankaanpää, A., Laine, K., Itkonen, H. & Tammelin, T. 2017. Nuorten subjektiivisen sosiaalisen aseman yhteys kiihtyvyysantureilla mitattuun fyysiseen aktiivisuuteen. Abstrakti. Liikunta & Tiede 54 (4), 102.

Rajala, K. Osallistumisesta osallisuuteen. Suullinen esitys, Liikkuva koulu -seminaari, 3.–4.4.2017, Helsinki.

Rajala, K., Itkonen, H., Kankaanpää, A., Tammelin, T. & Laine, K. 2016. Subjektiivisen sosiaalisen aseman yhteys nuorten koulupäivän aikaiseen liikkumiseen. Liikuntasosiologia muutoksen jäljillä -työryhmä, Sosiologipäivät 17.–18.3.2016, Jyväskylä. (s)

Rajala, K., Itkonen, H. & Laine, K. The relationship between subjective social status and physical activity levels during school recess among girls in secondary school. 2016. Paralell session Sport, health & bodies, Nordic youth research symposium 15.–17.6.1026, Trollhättan, Ruotsi.

Rajala, K. & Karjula, H. 2016. Oppilaiden osallisuus aktiivisemman koulupäivän suunnittelussa ja toteutuksessa. Luento, Liikkuva koulu -seminaari, 13.4.2016.

Rajala, K. Oppilaiden osallisuus liikkuvissa kouluissa. Suullinen esitys, Liikkuva koulu, Lounais-Suomen alueseminaari, 4.11.2016.

Rajala, K. Yläkoulun hierarkiat ja nuorten kouluyhteisöasema liikkuvamman koulupäivän taustalla. Suullinen esitys, Liikkuva koulu, Lounais-Suomen alueseminaari, 4.11.2016.

Rajala K. Yläkoululaisten subjektiivinen sosiaalinen asema on yhteydessä liikkumiseen koulupäivän aikana. Liikunnan yhdenvertaisuus -työryhmä, Nuorisotutkimuspäivät 12.–13.11.2015, Tampere (suullinen esitys).

Rajala K., Itkonen H., Kankaanpää A., Tammelin T. & Laine K. Yläkouluikäisten tyttöjen subjektiivinen sosiaalinen asema on yhteydessä välituntiaktiivisuuteen. Liikuntatieteen päivät 10.–11.6.2015, Jyväskylä. (posteriesitys)

Rajala, K. Millaisen pohjan nuorten arkipäivän osallisuuden kokemukset luovat liikunnallisemmalle koulupäivälle? Kasvatustieteen päivät 2013, Jyväskylä 21.–22.11.2013. (teemaryhmäesitys)

Rajala, K. Millaisen pohjan nuorten arkipäivän osallisuuden kokemukset luovat liikunnallisemmalle koulupäivälle? Sosiologipäivät 2013, Turku 21.–22.3.2013. (työryhmäesitys)

Rajala, K., Turpeinen S. & Laine, K. ”Ainoa, mitä ulkona voi tehdä, on potkia lunta, ja sekin kiellettiin.” Nuorten kokemat välituntiliikunnan esteet. Lapsuutta ja nuoruutta tulkitsemassa. Yhdistetyt V Lapsuudentutkimuksen päivät ja XI Nuorisotutkimuspäivät 15.–16.11.2012. Helsinki (posteriesitys)

Rajala, K., Turpeinen S. & Laine, K. Self-reported obstacles to physical activity during recess. International Congress on Enhancement of Physical Activity and Motor Skills, Jyväskylä, Finland 1.–3.10.2012. (posteriesitys)

 

 
Jaa sivu: