oppilaiden fyysinen aktiivisuus ja sosiaaliset TEKIJÄT KOULUSSA

LitM Henna Haapalan liikuntapedagogiikan väitöskirjan "Finnish Schools on the Move: Students' physical activity and school-related social factors" tarkastustilaisuus Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa (S212, Seminaarinmäki) perjantaina 24. marraskuuta 2017 klo 12:00. Vastaväittäjänä professori Catherine Woods (University of Limerick, Irlanti) ja kustoksena professori Mirja Hirvensalo (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.

Väitöstiedote

Väitösvideo YouTubessa

Väitöskirja LIKESin julkaisuhakemistossa (alkuperäiset tutkimusartikkelit vain painetussa väitöskirjassa)

Video väitöstilaisuudesta Jyväskylän yliopiston Moniviestimessä

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheessa vuosina 2010─2012 mukana olleet koulut onnistuivat pyrkimyksissään lisätä fyysistä aktiivisuutta koulupäivään ja sen yhteyteen. Erityisesti selvitetään muutoksia oppilaiden fyysisessä aktiivisuudessa ja sen yhteyksiä kouluun liittyviin sosiaalisiin tekijöihin, kuten vertaissuhteisiin ja kouluilmapiiriin. Tutkimuksessa selvitetään myös tekijöitä, jotka vaikuttivat pilottihankkeiden onnistumisiin ja haasteisiin fyysisen aktiivisuuden edistämisessä koulussa.

Tämän väitöstutkimuksen tavoitteena on selvittää voidaanko oppilaiden kokemiin sosiaalisiin tekijöihin koulussa vaikuttaa välituntiliikuntaan osallistumalla, ja siten edistää heidän viihtymistään ja oppimistaan koulussa. Koulutusalan päättäjät, opettajat ja muut koulutoimijat voivat hyödyntää tuloksia kehittäessään oppilaiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia koulussa viihtymiseen ja liikunnalliseen elämäntapaan.

Tutkimusryhmä: Henna Haapala, Mirja Hirvensalo, Kaarlo Laine, Harto Hakonen, Lauri Laakso ja Tuija Tammelin

Yhteistyötahot: LIKES-tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto, Liikkuva koulu -ohjelma

Lisätietoja

Artikkelit, kirjat ja raportit:

Haapala, Henna, Hirvensalo, Mirja, Laine, Kaarlo, Laakso, Lauri, Hakonen, Harto, Lintunen, Taru, Tammelin, Tuija, 2017. Differences in physical activity at recess and school-related social factors in four Finnish lower secondary schools. Health Education Research.

Haapala HL, Hirvensalo MH, Kulmala J, Hakonen H, Kankaanpää A, Laine K, Laakso L & Tammelin TH 2017. Changes in physical activity and sedentary time in the Finnish Schools on the Move program: a quasi-experimental study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 27 (11): 1442–1453

Haapala, Henna, Hirvensalo, Mirja, Kulmala, Janne, Hakonen, Harto, Kankaanpää, Anna, Laine, Kaarlo, Laakso, Lauri, Tammelin, Tuija, 2016. Changes in physical activity and sedentary time in the Finnish Schools on the Move program: a quasi-experimental study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Haapala EA, Pulakka A, Haapala HL & Lakka TA. 2016. Fyysisen aktiivisuuden ja fyysisen passiivisuuden yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin lapsilla. Teoksessa Sääkslahti A (toim). Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016:22. 12-21.

Rajala K, Haapala H, Kämppi K, Hakonen H & Tammelin T. Koulupäivän aikainen liikunta: Välituntiliikunta. Teoksessa Kokko S ym. (2016). Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Valtion liikuntaneuvosto 2016:4, 46–47.

Turpeinen S, Kallio J, Haapala H, Rajala K, Lehtomäki M & Tammelin T. Välitunti- ja koulumatkaliikunta. Teoksessa Kokko S & Hämylä R (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2, 57–63.

Heikinaro-Johansson P, Tammelin T, Palomäki S, Lyyra N & Haapala H 2015. Laadukas koululiikunta on osa aktiivista ja viihtyisää koulupäivää. Liikunta & Tiede 52 (2-3): 70-74.

Haapala, H., Hirvensalo, M., Laine, K., Laakso, L., Hakonen, H., Kankaanpää, A., Lintunen, T. & Tammelin, T. 2014. Recess physical activity and school-related social factors in Finnish primary and lower secondary schools: cross-sectional associations. BMC Public Health, 14:1114.
Tiedote:  Välitunnilla liikkuvilla paremmat sosiaaliset suhteet

Haapala, H., Hirvensalo, M., Laine, K.,Laakso, L., Hakonen, H., Lintunen, T. & Tammelin, T. 2014. Adolescents’ physical activity at recess and actions to promote a physically active school day in four Finnish schools. Health Education Research.
Tiedote: Mikä teinejä liikuttaa?

Tammelin T, Laine K & Turpeinen S (toim). Kirjoittajat mm. Haapala H. 2013. Oppilaiden fyysinen aktiivisuus. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 272. Jyväskylä: Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Rajala K, Inkinen V & Haapala H. 2012. Puolapuut, kiipeilytelineet, sählymailat, skeittirampit, tanssipelit… Koulujen liikuntavarustus ja -puitteet Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen kouluissa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 268. Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus.

Tammelin T, Laine K & Turpeinen S (toim). Kirjoittajat mm. Haapala H. 2012. Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen loppuraportti. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 261.

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. 2011. Liikkuva koulu -hankkeen väliraportti. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 245.

Rajala K, Haapala H, Kantomaa M & Tammelin T. 2010. Liikunnan edistäminen lapsilla ja nuorilla – liikuntaan vaikuttavat tekijät ja liikuntainterventioiden vaikutukset. Tutkimus- ja kirjallisuuskatsaus. Nuori Suomi ry: Liikunnasta syrjäytyneiden lasten ja nuorten fyysinen aktivointi -hanke.

Kansalliset ja kansainväliset tieteelliset kokousesitykset ja -julkaisut:

Haapala HL, Kämppi K, Kulmala J, Hakonen H & Tammelin TH. Physical activity and liking school in primary school students. CIAPSE 2 – Children’s Physical Activity and Sport, Jyväskylä, Suomi 26.-28.1.2017. (suullinen esitys)

Haapala H, Hirvensalo M, Laine K, Laakso L, Hakonen H, Lintunen T & Tammelin T. Changes in physical activity at recess and school-related social factors - case analyses from four Finnish lower secondary schools. The 6th ISPAH International Congress on Physical Activity and Public Health, Bangkok, Thailand, 16.-19.11.2016. (posteriesitys)

Haapala H, Paukku J & Räty K. Physically active school day for all children – the Finnish Schools on the Move programme. Nordic Conference in Adapted Physical Activity and Disability Sport, Pajulahti, Finland 19.–21.8.2015. (suullinen esitys)

Haapala HL, Hirvensalo HL, Kulmala J, Laine K, Hakonen H, Laakso L & Tammelin TH. Changes in objectively measured school physical activity and sedentary time during the pilot phase of the national Finnish Schools on the Move programme. 2014 Global Summit on the Physical Activity of Children, Toronto, Canada 19.-22.5.2014. (posteriesitys)

Haapala H, Hirvensalo M, Laine K, Laakso & Tammelin T. OPS 2016 – Kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria liikunnallisemman koulupäivän kautta? Ainedidaktinen symposiumi. Jyväskylä, Suomi 14.2.2014. (teemaryhmäesitys)

Haapala H, Hirvensalo M, Laine K, Laakso, Lintunen T & Tammelin T. Välituntiliikunta ja oppilaiden sosiaaliset suhteet Liikkuva koulu -ohjelman pilottihankkeissa. Kasvatustieteen Päivät 2013, Jyväskylä, Suomi 21.–22.11.2013. (teemaryhmäesitys)

Haapala H, Hirvensalo M, Laine K, Laakso L, Lintunen T & Tammelin T. Neljän yläkoulun toiminnot koulupäivien liikunnallistamiseksi Liikkuva koulu -ohjelmassa. Kasvatustieteen Päivät 2013, Jyväskylä, Suomi 21.–22.11.2013. (posteriesitys)

Haapala H, Hirvensalo MH, Laine K, Hakonen H, Laakso L & Tammelin TH. Changes in the physical activities at recess in grades 7 to 9 students in Finnish Schools on the Move programme in 2010-2012. 9th Annual Meeting and 4th Conference of HEPA Europe, p. 37-38. Helsinki, Finland 21.-24.10.2013. (suullinen esitys)

Haapala H, Hirvensalo MH, Laine K, Hakonen H, Laakso L & Tammelin TH. Changes in ball games at recess of grades 7 to 9 students during Finnish Schools on the Move programme in 2010-2012. AIESEP Specialist Research Seminar 2013, Jyväskylä, Finland 12.-14.9.2013. (posteriesitys)

Haapala H, Hirvensalo M, Laine K, Laakso L & Tammelin T. Physical activity and peer relationships at school among Finnish students in grades 4-5 and 7-8. In N. Balagué, C. Torrents, A. Vilanova, J. Cadefau, R. Tarragó & E. Tsolakidis (eds.) 18th Annual Congress of the European College of Sport Science ECSS Barcelona 2013 Book of Abstracts, p. 432. Barcelona, Spain 26.-29.6.2013. (mini-oral presentation)

Haapala H, Hirvensalo M, Laine K, Laakso L & Tammelin T. Oppilaiden fyysinen aktiivisuus ja sosiaalinen hyvinvointi koulussa. XIII Liikuntatieteen Päivät. Liikunta & Tiede 50 (2-3), 50. Jyväskylä, Suomi 12.–13.6.2013. (posteriesitys)

Haapala H, Hirvensalo M, Laine K, Laakso L & Tammelin T. Physical activity at recess and school-related social factors among grades 4-5 and 7-8 Finnish students. The 2nd NORDPLUS-IDROTT Conference. Odense, Denmark 6.-8.5.2013. (posteriesitys)

Haapala H, Hirvensalo M, Laine K, Laakso L & Tammelin T. 4-5- ja 7-8 -luokkalaisten liikuntaan osallistuminen ja sosiaaliset suhteet koulussa - tuloksia Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheesta. Ainedidaktinen symposiumi. Turku, Suomi 15.3.2013. (suullinen esitys)

Haapala H, Laine K, Laakso L, Hirvensalo M & Tammelin T. 2012. Physically active school recess: Student and staff experiences from the Finnish Schools on the Move programme. In T. Jaakkola, J. Liukkonen & J. Hiltunen (eds.) International Congress on Enhancement of Physical Activity and Motor Skills “ICEPA 2012”, ID#114. University of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences, Jyväskylä, Finland 1.-3.11.2012. (posteriesitys)

Haapala H, Laine K, Laakso L, Hirvensalo M & Tammelin T. 2011. Parents’ views on children’s physical activities: How much is enough and who is responsible? International Congress of Enhancement of Physical Activity of Children and Youth. Vuokatti, Finland 7.-9.4.2011. Abstract book p. 61. (posteriesitys)

Asiantuntijaesitykset:

Haapala H. Move to Learn - Finnish Schools on the Move. Tulevaisuuden oppimisympäristöt –seminaari, Oulu, Suomi, 4.-5.10.2017. (kutsuluento)

Haapala H, Hirvensalo M, Laine K, Laakso L, Hakonen H, Lintunen T & Tammelin T. Kahdeksasluokkalaisten välituntien fyysinen aktiivisuus ja koulun sosiaaliset tekijät neljässä koulussa vuosina 2011 ja 2013. XV Liikuntatieteen Päivät. Liikunta & Tiede 54 (4), 84. Jyväskylä, Suomi 30.8.-1.9.2017. (suullinen esitys)

Haapala H. Finnish Schools on the Move - more active and pleasant school days. Ulkomaisten toimittajien vierailu, Opetushallitus, Helsinki, 16.5.2017. (asiantuntijaesitys)

Haapala H. Välituntiliikunta ja sosiaaliset tekijät koulussa. Teemaseminaarissa ”Laadukas koululiikunta osana aktiivista ja viihtyisää koulupäivää”. IX Liikuntatieteen Päivät. Jyväskylä, Suomi 10.–11.6.2015. (kutsuluento)

Tammelin T, Haapala H & Kallio J. Finnish Schools on the Move programme – towards more physically active and less sedentary schoolday. Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports SCMSS 2014, Helsinki, Finland 23.-25.10.2014. (kutsuluento)

Haapala H. Liikkuminen ja aktiivisuus tukemassa koulutyötä: Liikkuva koulu - parempaan sosioemotionaaliseen hyvinvointiin ja viihtyvyyteen? Helsinki, ”Tehdään yhdessä Liikkuva koulu – malleja oman koulun liikunnallistamiseksi” –koulutuspäivä Helsingin kaupungin opettajille 11.2.2014. (asiantuntijaesitys)

Tammelin T & Haapala H. Finnish Schools on the Move project. XIII Liikuntatieteen Päivät, Jyväskylä, Finland 12.–13.6.2013. (kutsuluento)

Haapala H. Lisää liikkumista ja vähemmän istumista: tutkimustuloksia Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheesta 2010–2012. Joensuu, Liikkuva koulu -täydennyskoulutuskiertue 14.11.2012. (asiantuntijaesitys)

 
Jaa sivu: