Tutkimus ja kehittäminen

Likes on koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistäjä. Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja käytännössä hyväksi havaittuun kokemukseen. Likesillä monitieteinen tutkimus yhdistyy innovatiivisiin kehittämishankkeisiin, aktiiviseen asiantuntijatoimintaan ja ohjelmien koordinointiin.

Toiminnan painopisteet

Likesin tutkimus- ja kehittämistoiminta perustuu vahvaan yhteiskunnalliseen merkitykseen. Tutkimusstrategiamme painopisteitä ovat lasten ja nuorten liikunta, vähän liikkuvien elämäntapa, yhteiskunnan rakenteet ja toimintakulttuurit sekä strateginen tietotuotanto.

Liikunta ja liikkuminen elämänkulussa

Likes tuottaa monialaista tietoa liikunnasta ja liikkumisesta elämänkulun eri vaiheissa. Millaiset tekijät vaikuttavat aktiivisen elämäntavan muodostumiseen? Miten liikuntaa ja liikkumista voidaan edistää erilaisissa väestöryhmissä? Miten liikunnasta ja liikkumisesta saadaan luotettavaa tietoa yhteiskunnan päätöksenteon tueksi? 

Aiheena mm. Liikunta ja liikkuminen, Liikunnan ja liikkumisen edistäminen, Tutkimusmenetelmien kehittäminen

Tutustu teemoihin

Hyvinvointi ja oppiminen

Liikunta ja liikkuminen ovat kytköksissä hyvinvointiin ja terveyteen monin tavoin. Viime vuosina liikunnan vaikutuksista oppimiseen, tiedollisiin toimintoihin ja esimerkiksi keskittymiskykyyn on saatu paljon uutta tutkimustietoa. Tutkimme esimerkiksi sitä, miten oppilaiden liikkuminen koulupäivän aikana vaikuttaa heidän oppimiseensa.

Aiheena mm. Hyvinvointi, Oppiminen

Tutustu teemoihin

Strateginen tietotuotanto

Likesin strategisen tietotuotannon tavoitteena on tukea päätöksentekoa. Strateginen tietotuotanto on tutkimusta, seurantaa ja arviointia. Strateginen tieto lisää ymmärrystä liikuntaan ja liikkumiseen vaikuttavista yhteiskunnallisista rakenteista ja toimintakulttuureista. Monet näistä tekijöistä ovat usein näkymättömissä ja ikään kuin itsestäänselvyyksiä. Millainen tieto ohjaa päätöksentekoa kuntien hyvinvointityössä? Miten liikunta- ja urheilujärjestelmän rakenteet sekä liikuntapolitiikan linjaukset vaikuttavat väestön liikuntaan ja liikkumiseen?

Aiheena mm. Kuntien hyvinvointijohtaminen, Liikuntapolitiikka ja rakenteet

Tutustu teemoihin

Valtakunnallisten ohjelmien seuranta

Likes toteuttaa valtakunnallisen Liikkuva koulu ‑ohjelma­kokonaisuuden seurantaa ja tekee Liikkuvat-ohjelmiin liittyvien toimien tutkimusta. Likes arvioi toiminnan kehittymistä kunnissa, kouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja varhaiskasvatusyksiköissä. Ohjelmien seuranta antaa ajantasaisen, tietoon perustuvan kuvan ohjelmien etenemisestä ja liikkumisen edellytysten tilasta. Tietoa hyödynnetään myös toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa ja ohjelmien kehittämisessä.

Tutustu teemoihin

Tiedustelut tutkimukseen ja kehittämiseen liittyen

Tuija Tammelin

Tuija Tammelin

Johtava tutkija Liikunnan ja terveyden tutkimus +358400247998 tuija.tammelin@jamk.fi

Kaikki Likesin yhteystiedot

Move!-mittaukset kertovat nuorten toimintakyvystä ja terveydentilasta (väitös: 14.1.2022)

Liikunnanopetukseen integroidut Move!-mittaukset kuvastavat nuorten kyvykkyyttä toteuttaa erilaisia fyysisiä tehtäviä. Hyvä kunto tukee arjen toimintakykyä, ja nuoruudessa saavutetulla kuntotasolla on merkitystä tulevaisuuden toimintakykyisyyden kannalta. Nuoret, jotka saivat hyvät tulokset Move!-mittauksista, kokivat myös terveytensä hyväksi. Liikunnan lisäksi terveellinen painonkehitys kasvun ja kehityksen aikana tukee fyysisen kunnon kehittymistä.

Lue lisää

Kuvituskuvassa siniset aivot sinistä taustaa vasten.

Hyvä motoristen taitojen hallinta ja hyvä lihaskunto tukevat työmuistia ja matematiikan osaamista

Tuoreessa suomalaistutkimuksessa havaittiin, että hyvät motoriset taidot ja hyvä fyysinen kunto ovat yhteydessä nuorten matematiikan osaamiseen. Nuoret, joilla oli paremmat motoriset taidot tai parempi fyysinen kunto, pärjäsivät paremmin sekä työmuistitehtävässä että matematiikan osaamista mittaavissa testeissä.

Lue lisää


Pienten lasten liikkumisesta uutta tutkittua tietoa

Lajiliittojen hallituksissa toimitaan pääosin vapaaehtoisesti ja sitoutumisen taso on korkealla

Liikuntalääketieteen liikuntahoidossa suunnataan motivaation ja käyttäytymisen muutoksen tukemiseen