Tutkimus ja kehittäminen

Likes on koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistäjä. Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja käytännössä hyväksi havaittuun kokemukseen. Likesillä monitieteinen tutkimus yhdistyy innovatiivisiin kehittämishankkeisiin, aktiiviseen asiantuntijatoimintaan ja ohjelmien koordinointiin.

Toiminnan painopisteet

Likesin tutkimus- ja kehittämistoiminta perustuu vahvaan yhteiskunnalliseen merkitykseen. Tutkimusstrategiamme painopisteitä ovat lasten ja nuorten liikunta, vähän liikkuvien elämäntapa, yhteiskunnan rakenteet ja toimintakulttuurit sekä strateginen tietotuotanto.

Liikunta ja liikkuminen elämänkulussa

Likes tuottaa monialaista tietoa liikunnasta ja liikkumisesta elämänkulun eri vaiheissa. Millaiset tekijät vaikuttavat aktiivisen elämäntavan muodostumiseen? Miten liikuntaa ja liikkumista voidaan edistää erilaisissa väestöryhmissä? Miten liikunnasta ja liikkumisesta saadaan luotettavaa tietoa yhteiskunnan päätöksenteon tueksi? 

Aiheena mm. Liikunta ja liikkuminen, Liikunnan ja liikkumisen edistäminen, Tutkimusmenetelmien kehittäminen

Tutustu teemoihin

Hyvinvointi ja oppiminen

Liikunta ja liikkuminen ovat kytköksissä hyvinvointiin ja terveyteen monin tavoin. Viime vuosina liikunnan vaikutuksista oppimiseen, tiedollisiin toimintoihin ja esimerkiksi keskittymiskykyyn on saatu paljon uutta tutkimustietoa. Tutkimme esimerkiksi sitä, miten oppilaiden liikkuminen koulupäivän aikana vaikuttaa heidän oppimiseensa.

Aiheena mm. Hyvinvointi, Oppiminen

Tutustu teemoihin

Strateginen tietotuotanto

Likesin strategisen tietotuotannon tavoitteena on tukea päätöksentekoa. Strateginen tietotuotanto on tutkimusta, seurantaa ja arviointia. Strateginen tieto lisää ymmärrystä liikuntaan ja liikkumiseen vaikuttavista yhteiskunnallisista rakenteista ja toimintakulttuureista. Monet näistä tekijöistä ovat usein näkymättömissä ja ikään kuin itsestäänselvyyksiä. Millainen tieto ohjaa päätöksentekoa kuntien hyvinvointityössä? Miten liikunta- ja urheilujärjestelmän rakenteet sekä liikuntapolitiikan linjaukset vaikuttavat väestön liikuntaan ja liikkumiseen?

Aiheena mm. Kuntien hyvinvointijohtaminen, Liikuntapolitiikka ja rakenteet

Tutustu teemoihin

Valtakunnallisten ohjelmien seuranta

Likes toteuttaa valtakunnallisen Liikkuva koulu ‑ohjelma­kokonaisuuden seurantaa ja tekee ohjelmiin liittyvää tutkimusta. Likes arvioi toiminnan kehittymistä kunnissa, kouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja varhaiskasvatusyksiköissä. Ohjelmien seuranta antaa ajantasaisen, tietoon perustuvan kuvan ohjelmien etenemisestä ja liikkumisen edellytysten tilasta. Tietoa hyödynnetään myös toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa ja ohjelmien kehittämisessä.

Tutustu teemoihin

Tiedustelut tutkimukseen ja kehittämiseen liittyen

Tuija Tammelin

Tuija Tammelin

Tutkimusjohtaja, varajohtaja Liikunnan ja terveyden tutkimus +358400247998 tuija.tammelin@likes.fi

Kaarlo Laine

Kaarlo Laine

Tutkimusjohtaja Strateginen tietotuotanto +358400247473 kaarlo.laine@likes.fi

Kaikki Likesin yhteystiedot

Lepo, jaksaminen ja palautuminen huolettavat lukiolaisia

Opiskelijoille suunnatussa hyvinvointikyselyssä selvitettiin hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä kokemuksia, toiveita ja huolenaiheita kolmessa lukiossa. Opiskelijoiden suurimmat huolenaiheet liittyivät lepoon ja palautumiseen sekä väsymykseen ja uupumiseen, joita vähintään melko suurena huolena piti yli kolmannes vastaajista.

Lue lisää

Liikuntakulttuurin tulkinnat valtion liikuntapoliittisissa asiakirjoissa – kollektiivisista tulkinnoista intressisidonnaisiksi asialistoiksi

Valtion liikuntapoliittisissa asiakirjoissa vuosina 2007–2018 liikuntakulttuuri näyttäytyy muovattavana objektina, jota kehitetään, edistetään ja parannetaan erilaisin julkisen politiikan toimenpitein. Vuodesta 2015 lähtien erilaiset yksittäiset toimenpiteet korostuvat asiakirjoissa ja määrittävät liikuntakulttuurin tulkintaa.

Lue lisää


Kaverisuhteet ja sosiaalinen asema koulussa määrittävät nuorten liikkumista (väitös 29.1.)

Liikunnan kehittämisavustuksilla on tuettu eniten oppilaitosten toimintakulttuurin muutosta