varhaiskasvatus liikkumisen mahdollistajana

Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuksesta vastaavat kunnat. Suomessa 1–6-vuotiaista lapsista 63 prosenttia on päivähoidossa. [17] Liikkuminen ja motoristen taitojen opettelu varhaiskasvatuksessa parantavat lapsen edellytyksiä oppia uusia asioita ja taitoja.

Tuloskortti 2016 varhaiskasvatus

Arviointi D (21–40 %) perustuu valtakunnallisessa Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa mukana olevien varhaiskasvatusyksiköiden määrään(1 118; noin kolmasosa) toukokuussa 2016. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman päämääränä on liikuntamyönteinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa. Ohjelma käynnistyi maaliskuussa 2015. [18]

Päiväkotipäivät ovat tutkimusten mukaan fyysisesti varsin passiivisia. Päiväkotihenkilökunnan havainnointiin perustuvan tutkimuksen mukaan 3–6-vuotiaiden lasten päivähoitopäivästä (klo 8–16) reippaan fyysisen aktiivisuuden osuus on 10 prosenttia (n. 48 min/pv). Peräti noin 60 prosenttia päivähoitopäivästä on 3–6-vuotiailla fyysisesti passiivista toimintaa, kuten istumista, kynän käyttöä ja syömistä. Viidennes päivästä (20 %) on vapaata sisäleikkiä ja viidennes (21 %) vapaata ulkoleikkiä, josta suuri osa ei sisällä fyysisesti aktiivista tekemistä. [19]

Toisessa päiväkotitutkimuksessa fyysistä aktiivisuutta havainnoivat tutkijat [10]. Ulkoleikki havaittiin sisäleikkejä aktiivisemmaksi mutta kuitenkin hyvin passiiviseksi. Ulkoleikeistä noin puolet (46 %) oli erittäin kevyttä aktiivisuutta ja vain murto-osa (2%) vähintään keskiraskasta liikuntaa. Sen sijaan sisätiloissa 86 prosenttia toiminnoista oli fyysiseltä aktiivisuudeltaan erittäin kevyitä, esimerkiksi askartelua ja opettajajohtoisia ryhmätuokioita. Ohjattua sisäliikuntaa päiväkodeissa on hyvin vähän: reipasta liikuntaa kertyy lapsille ohjatusti yhteensä vain 7 minuuttia viikossa [19].

Suosituksia

• Kaikkien varhaiskasvatuksen eri muotojen (päiväkoti, perhepäivähoito, kerho- ja leikkitoiminta) tulee huolehtia lapsen oikeudesta saada säännöllistä ja suunnitelmallista liikuntakasvatusta.
• Lasten vasu-keskustelut ovat luonteva hetki pohtia vanhempien kanssa lasten liikkumista ja fyysisesti aktiivisen leikkimisen ja ulkoilun määrää.
• Varhaiskasvatushenkilöstölle tulee tarjota mahdollisuuksia saada täydennyskoulutusta lapsen liikkumiseen liittyvistä aihepiireistä.
• Varhaiskasvatusyksiköillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet tukea liikkumisen avulla lasten fyysistä kasvua, kehitystä, oppimisen edellytyksiä sekä päivittäistä hyvinvointia.

Tietotarpeita

• Tarvitaan varhaiskasvatuksen olosuhteiden valtakunnallista kartoitusta, sillä kaikissa päiväkodeissa ei ole riittävästi liikkumiseen houkuttelevia tiloja, ohjattuun liikuntaan soveltuvia tiloja eikä monipuolista maastoa sisältäviä ulkoilualueita.
• Tietoa tarvitaan siitä, miten lasten liikuntakasvatus toteutuu varhaiskasvatuksessa ja mitkä ovat toteutumisen esteet eri yksiköissä.

 
Jaa sivu: