Valtakunnan tason toimenpiteet liikunnan edistämiseksi

Valtionhallinnon keskeisiä tavoitteita liikuntalain (390/2015) [70] mukaan ovat mm. edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa sekä edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä ja lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

Arviointi A- (80–86 %) perustuu siihen, että Suomessa lasten ja nuorten liikunta on liikuntapolitiikan strateginen painopiste. Lisäksi valtio rahoittaa valtakunnallisia lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta edistäviä ohjelmia.

Liikuntapolitiikan yleinen johtaminen, yhteensovittaminen ja kehittäminen kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle. Valtion liikuntamääräraha vuonna 2018 on 159 miljoonaa euroa. Lasten ja nuorten liikunta on jo pitkään ollut valtion liikuntapolitiikan painopiste.
Valtiolla on erilaisia avustusmuotoja, jotka suurelta osin kohdistuvat lasten ja nuorten liikuntaan. Vuonna 2018 määrärahat olivat:

  • seuratoiminnan kehittämistuki 4,0 M€
  • liikunnallisen elämäntavan tukeminen valtakunnallisesti 1,37 M€ ja paikallisesti 2,43 M€
  • maahanmuuttajien liikunnan edistäminen 1,5 M€.

Aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä edistävä Liikkuva koulu -ohjelma on ollut hallituksen kärkihankkeena vuosina 2016–2018. Tällöin kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät ovat voineet hakea avustusta koulupäivien liikunnallistamiseen ja toisen asteen kokeiluhankkeisiin. Määräraha kunnille on ollut yhteensä 21 miljoonaa euroa.

Liikunnan rooli eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukena on huomioitu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014). Osana perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita on Suomen kouluissa otettu käyttöön Move! – fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä [42]. Kaikki 5. ja 8.-luokkalaiset osallistuvat fyysisen toimintakyvyn mittauksiin ja tuloksia voidaan hyödyntää oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi liikunnanopetuksessa ja terveystarkastuksissa.

Valtakunnallinen Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuus (Ilo kasvaa liikkuen, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu) tukee lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden edistämistä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen opiskelussa. Tavoitteena on liikettä lisäämällä ja istumista vähentämällä luoda yhteisöihin aktiivisempi toimintakulttuuri, jolla voidaan tukea lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista.

Miten kunnassanne

  • haetaan valtionavustusta tai muuta rahoitusta lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen?
 
Jaa sivu: