perhe ja kaverit liikkumisen tukena

Perheen merkitys liikkumisen tukena on suuri pienillä lapsilla, ja iän myötä kavereiden merkitys kasvaa. Vanhempien rooli lasten liikkumisen tukemisessa on olla esimerkkinä, kannustaa ja mahdollistaa lasten liikkuminen. Kavereiden rooli voi olla motivoiva tai estävä. Vertaistukea voitaisiin hyödyntää enemmän nuorten liikkumisen edistämistyössä.

Tuloskortti 2016

Arviointi C (41–60 %) perustuu tuloksiin, jotka kuvaavat vanhempien tai kavereiden tukea lasten ja nuorten liikkumiselle. Lapset ja nuoret arvioivat 9–15-vuotiaana vanhempien tukea liikkumiselleen seuraavasti: 79 prosenttia vanhemmista kannustaa liikkumaan, 77 prosenttia maksaa liikuntaharrastukseen liittyviä kuluja, 62 prosenttia kyyditsee liikuntapaikalle tai urheiluharrastukseen ja 37 prosenttia liikkuu lapsen kanssa [14].

Alle kouluikäisten lasten vanhemmista 54 prosenttia liikkuu yhdessä lapsensa kanssa vähintään kolme kertaa viikossa ja 16 prosenttia päivittäin [16]. Kouluikäisistä vanhempien kanssa liikkuu lähes päivittäin 13 prosenttia 7–9-vuotiaista ja kahdeksan prosenttia 10–14-vuotiaista [28].

Yli puolet nuorista pitää hyvin tärkeänä liikuntamotiivina sitä, että liikunnan parissa voi viettää aikaa ystävien kanssa [28,30]. Kavereiden merkitys liikkumisen tukena näkyy 9–15-vuotiailla yhdessä liikkumisena (44 % liikkuu kaverin kanssa) ja kannustamisena (33 % koki kaverin kannustavan liikkumaan) [14]. Joka neljäs (26 %) 11–15-vuotias lapsi tai nuori kokee, että omaa liikuntaharrastusta estää se, että kaveritkaan eivät harrasta liikuntaa. Runsas kolmannes sekä tytöistä että pojista kokee, että liikunnan arvostuksen vähäisyys omassa kaveripiirissä estää liikunnan harrastamista. [30]

Suosituksia

• Vertaisryhmiä ja vertaistukea tulee huomioida aiempaa tehokkaammin lasten ja nuorten liikunnan edistämisessä niin koulussa kuin vapaa-ajallakin.
• Perheiden liikkumisen edistämiseksi kunnat ja kolmas sektori voisivat järjestää nykyistä enemmän toimintaa, jossa on mahdollisuus liikkua yhdessä.
• Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon tulee kaikissa kunnissa kannustaa vähän liikkuvien lasten perheitä liikkumaan ja tarjota mahdollisuuksia matalan kynnyksen liikuntaan.

Tietotarpeita

• Kavereiden ja vertaistuen merkityksestä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä tarvitaan tietoa.
• On syytä selvittää, mitkä asiat parhaiten tukevat tai toisaalta estävät perheen sekä kavereiden yhteistä liikkumista.

 
Jaa sivu: