Varhaiskasvatus

Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuksesta vastaavat kunnat. Suomessa 1–6-vuotiaista lapsista 68 prosenttia on varhaiskasvatuksessa [51]. Varhaiskasvatukseen osallistumisessa on suuria eroja lapsen iän mukaan. Yksivuotiaista päivähoidossa on 28 prosenttia, kaksivuotiaista 54 prosenttia ja viisivuotiaista 78 prosenttia. Liikkuminen ja motoristen taitojen opettelu varhaiskasvatuksessa parantavat lapsen edellytyksiä oppia uusia asioita ja taitoja.

Arviointi C+ (54–59%) perustuu valtakunnalliseen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan rekisteröityneiden varhaiskasvatusyksiköiden määrään (1 667 yksikköä eli noin 56 %) toukokuussa 2018 [52]. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon aktiivisessa toimintaympäristössä.

Monipuolinen ja riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus sekä istumisen vähentäminen on kirjattu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin [53], joita varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset [3] omalta osaltaan täydentävät. Valtakunnallisten perusteiden pohjalta laadittavissa paikallisissa suunnitelmissa huomioidaan, että liikkuminen on luonnollinen osa varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria sekä arjen pedagogiikkaa.

Päiväkotipäivät ovat tutkimusten mukaan fyysisesti varsin passiivisia. Päiväkotihenkilökunnan havainnointiin perustuvan tutkimuksen mukaan 3-6-vuotiaiden lasten päivähoitopäivästä (klo 8–16) reippaan fyysisen aktiivisuuden osuus on 10 prosenttia (n. 48 min/pv). Peräti noin 60 prosenttia päivähoitopäivästä on 3–6-vuotiailla fyysisesti passiivista toimintaa, kuten istumista, kynän käyttöä ja syömistä. Viidennes päivästä (20 %) on vapaata sisäleikkiä ja viidennes (21 %) vapaata ulkoleikkiä, josta suuri osa ei sisällä fyysisesti aktiivista tekemistä. [55]

Kunnissa liikkumisen edistämisen huomiointia varhaiskasvatuksessa on arvioitu seuraavasti [54]:

  • 93 % kunnista lasten liikunnallisuutta edistävät toimintatavat on kirjattu kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan
  • 82 % kunnista on järjestetty täydennyskoulutusta varhaiskasvatushenkilöstön tietoisuuden lisäämiseksi liikkumisen ja hyvinvoinnin yhteyksistä
  • 72 % kunnista on kehitetty varhaiskasvatusympäristöjen sisäliikuntaolosuhteita 8
  • 5 % kunnista on kehitetty varhaiskasvatusympäristöjen ulkoliikuntaolosuhteita.

Miten kunnassanne

  • varhaiskasvatusyksiköt ovat rekisteröityneet mukaan varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan? Onko kuntanne varhaiskasvatuksen johto ilmoittautunut mukaan?
  • lasten varhaiskasvatussuunnitelmissa otetaan huomioon liikunta ja hyvinvointi?
  • tuetaan varhaiskasvattajien osallistumista liikunta-alan täydennyskoulutuksiin?
  • toteutuvat varhaiskasvatusyksiköiden liikuntaolosuhteet: Onko jokaisessa päiväkodissa oma sisäliikuntatila sekä suuri piha-alue, jossa monipuolisia maastonmuotoja ja tasaisia leikkialueita? Onko jokaisen varhaiskasvatusyksikön läheisyydessä metsäalue?
  • varataan varoja varhaiskasvatuksen uimaopetukseen ja liikuntavälineistön uusimiseen?
 
Jaa sivu: