Lukio ja ammatillinen koulutus

Toisen asteen oppilaitoksissa voidaan lisätä liikkumiseen kannustavia olosuhteita, kuten hyödyntää liikuntatiloja opetuksen ulkopuolella ja tarjota liikkumiseen kannustavia välineitä. Opiskelupäivään voidaan lisätä liikettä esimerkiksi paikallaanolon tauottamisella, toiminnallisilla opetusmenetelmillä, opiskelijoiden vertaisliikuttamisella (esim. liikuntatutorointi) ja aktiivisiin opiskelumatkoihin kannustamalla.

Arviointi D- (20–26 %) perustuu Liikkuva opiskelu -ohjelmaan rekisteröityneiden toisen asteen oppilaitosten määrään (121; 23 %) toukokuussa 2018 [63]. Liikkuva opiskelu -toiminnalla tarkoitetaan oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämistä fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä tukevaksi. Liikkuva opiskelu on osa Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta, jossa toisen asteen oppilaitosten kokeilut ovat käynnistyneet vuonna 2017.

Lukiokoulutus

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) ohjaamana opiskelijoita tulee kannustaa opinnoissaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista edistävään sekä liikunnalliseen elämäntapaan.Liikunnan opetusta tarjotaan lukiossa kaikille yhteisenä kaksi kurssia ja lisäksi valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa määritellään kolme syventävää kurssia tarjottavaksi opiskelijoille valinnaisena. [64] Liikunnanopettajista 96 % on päteviä. [65]

Lukiolaisilla on runsaasti paikallaanoloa opiskelupäivän aikana. Harvemmassa kuin joka kymmenennessä lukiossa (7 %) on kirjattu käytännöt istumisen vähentämiseksi ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi [66].

Suurin osa lukiolaisista (80 %) haluaisi liikkua nykyistä enemmän ja kokee liikunnan tukevan opiskeluaan (70 %). Opiskelijat toivovat, että lukion olosuhteita kehitettäisiin liikkumista lisääviksi ja heillä olisi mahdollisuus käyttää liikuntatiloja opiskelupäivän aikana. [23]

Vaikutusmahdollisuuksiaan välituntien tai taukojen suunnitteluun ja toteutukseen lukiolaiset eivät pidä kovin hyvinä: 27 prosenttia lukiolaisista (pojista 32 %, tytöistä 24 %) pitää vaikutusmahdollisuuksiaan hyvinä [22].

Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa liikunta on osa pakollisia yleisiä tutkinnon osia työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen näkökulmista. Kaikille yhteistä liikunnanopetusta ammatillisessa koulutuksessa on hyvin vähän. Valinnaisen liikunnan tarjonnassa on suurta vaihtelua oppilaitosten ja opintoalojen välillä. Liikunnanopettajista 90 % on päteviä [67].

Myös ammattiin opiskelevat istuvat runsaasti opiskelupäivän aikana. Istumisen määrä kuitenkin vaihtelee koulutusaloittain. Ammatillisista oppilaitoksista 12 prosentissa on kirjattu käytännöt istumisen vähentämiseksi ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi [68].

Ammattiin opiskelevista 73 prosenttia haluaisi liikkua nykyistä enemmän. Yli puolet (62 %) kokee liikunnan tukevan opiskeluaan. Noin 70 prosenttia toivoo, että oppilaitoksessa olisi tarjolla vaihtoehtoisia tapoja istua ja oppilaitoksen olosuhteita kehitettäisiin liikkumista lisääviksi. [69]

Ammattiin opiskelevat kokevat vaikutusmahdollisuutensa välituntien tai taukojen suunnitteluun ja toteutuksiin selvästi paremmiksi kuin lukiolaiset. Ammattiin opiskelevista 60 prosenttia (sekä tytöistä että pojista) arvioi vaikutusmahdollisuutensa hyviksi. [22]

Miten kunnassanne

  • oppilaitokset ovat rekisteröityneet mukaan Liikkuva opiskelu -ohjelmaan?
  • kunnan eri toimialat tekevät yhteistyötä oppilaitosten kanssa?
  • edistetään aktiivisia kulkutapoja opiskelumatkoilla?
  • tarjotaan liikuntapalveluita opiskelijoille?
  • toisen asteen opiskelijat on huomioitu kunnan hyvinvointikertomuksessa?
  • on suunniteltu ja toteutettu toimenpiteitä ja seurantaa opiskelijoiden liikkumisen edistämiseksi?
 
Jaa sivu: