Fyysisten ominaisuuksien mittaukset hyvinvoinnin seurannassa

Globaalisti tutkijoita huolestuttaa lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn heikentyminen sekä ylipainon ja lihavuuden yleistyminen. Erityisesti lasten ja nuorten kestävyyskunto on merkittävästi heikentynyt viimeisen 30 vuoden aikana. [41]

Teemat on nyt nostettu kansainväliseen tarkasteluun Tuloskorttien osana, koska liikunta on yhteydessä sekä fyysiseen toimintakykyyn että kehon painoon.

Suomen peruskouluissa on otettu käyttöön fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!, josta saadaan joka vuosi vertailukelpoista tietoa sekä alueellisia tuloksia [42]. Lasten ja nuorten painon ja pituuden kehitystä seurataan terveydenhuollossa, joten myös tämä seurantatieto on käytettävissä. Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn, pituuden ja painon osalta tilanteen seuraaminen kertoo osaltaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista, johon liikunnan avulla on mahdollista vaikuttaa.

Fyysisen toimintakyvyn seuranta Move!-mittauksilla

Fyysinen toimintakyky tarkoittaa elimistön toiminnallista kykyä selviytyä fyysistä ponnistelua edellyttävistä tehtävistä ja sille asetetuista tavoitteista. Se on kykyä liikkua omin voimin, harrastaa ja huolehtia päivittäisistä toimista. Fyysinen toimintakyky vaikuttaa päivittäiseen hyvinvointiin ja terveyteen.

Suomen kouluissa on vuodesta 2016 alkaen otettu käyttöön Move! – fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä. Se on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka yhdistetään oppilaiden laajoihin terveystarkastuksiin. [42] Move!-mittausten tulokset ovat saatavilla myös alueittain, ja niitä voidaan kunnissa hyödyntää lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattoreina.

Move!-mittausosiot ovat 20 metrin viivajuoksu, vauhditon 5-loikka, ylävartalon kohotus, etunojapunnerrukset, kehon liikkuvuusmittaukset ja heitto-kiinniottoyhdistelmä. Osiot mittaavat oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja.

Kestävyyskunto on yksi fyysisen toimintakyvyn osa-alueista. Kestävyyskunnon erilaisista vaikutuksista terveyteen on olemassa runsaasti tutkimustietoa. Move!-mittaukset tuottavat tietoa lasten ja nuorten kestävyyskunnosta, jota mitataan 20 metrin viivajuoksulla.

Paino- ja pituustietojen seuranta

Lasten ja nuorten painon ja pituuden kehitystä seurataan terveydenhuollossa. Näitä mittareita voidaan hyödyntää lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattoreina. On huomattava, että sekä alipaino että ylipaino ovat terveyden kannalta haitallisia.

Lasten ja nuorten ylipaino on merkittävästi yleistynyt Suomessa viime vuosikymmenien kuluessa [44,45]. Varhainen puuttuminen tavanomaista suurempaan painonlisäykseen on helpompaa kuin lihavuuden hoito, joten lasten, nuorten ja perheiden saama tuki lihavuuden ennaltaehkäisyssä on erittäin tärkeää. Ylipainon ehkäisyssä terveellinen ravitsemus ja riittävä säännöllinen liikunta ovat keskeisiä elementtejä. [46]

Lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa mitatut lasten ja nuorten pituus- ja painotiedot Suomen kunnista kerätään valtakunnalliseen Avohilmo-rekisteriin. Näiden tietojen mukaan 2–16-vuotiaista oli ylipainoisia noin 25 % pojista ja 16 % tytöistä. [47]

Kyselytutkimuksissa ylipaino arvioidaan itseilmoitetun painon ja pituuden perusteella. 8.–9.-luokkaisista pojista 22 % ja tytöistä 16 % oli ylipainoisia. Toisen asteen opiskelijoilla ylipaino oli ammattiin opiskelevien keskuudessa yleisempää kuin lukio-opiskelijoiden keskuudessa. Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus on lisääntynyt viimeisten 10 vuoden aikana. [22]

Miten kunnassanne

  • käsitellään Move!-tulokset osana koululaisten laajoja terveystarkastuksia?
  • hyödynnetään Move!-mittausten tuloksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannassa kuntatasolla?
  • tuetaan lapsia ja nuoria, joiden toimintakyky on heikko?
  • seurataan lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden kehitystä kuntatasolla ja hyödynnetään tätä tietoa?
  • tarjotaan tukea elintapamuutokseen lapsille, nuorille ja heidän perheilleen ylipainon ehkäisemiseksi?

 

 
Jaa sivu: