lähteet

1 Ratkaisujen Suomi 2015. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015.
2 Liikuntaan liittyviä määritelmiä. Käypä hoito -suositus Liikunta. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015. www.käypähoito.fi
3 Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016:21.
4 Tieteelliset perustelut varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016:22.
5 Opetusministeriö & Nuori Suomi 2008. Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille.
6 Istu vähemmän – voi paremmin! Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2015.
7 Inchley, J., Currie, D., Young, T., Samdal, O., Torsheim, T., Augustson, L., Mathison, F., Aleman-Diaz, A., Molcho, M., Webwe M. & Barnekow, V. (toim.) 2016. Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. HBSC international report from 2013/2014 survey. WHO policy for children and adolescents. No. 7. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
8 Tynjälä, J. 2016. WHO-Koululaiskyselyn tuloksia 2014. Julkaisematon tiedonanto.
9 Tammelin, T., Laine, K. & Turpeinen, S. 2013. Oppilaiden fyysinen aktiivisuus. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 272. Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus.
10 Soini, A. 2015. Always on the move? Measured physical activity of 3-year-old preschool children. Studies in Sport, Physical Education and Health 216. University of Jyväskylä.
11 Tammelin, T., Kulmala, J., Hakonen, H. & Kallio, J. 2015. Koulu liikuttaa ja istuttaa. Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2010–2015. Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus.
12 Husu, P. 2016. Naantalin Liikkuva koulu -tulokset. Julkaisematon tiedonanto.
13 Husu, P., Vähä-Ypyä, H. & Vasankari, T. 2016. Objectively measured sedentary behavior and physical activity of Finnish 7- to 14-year-old children – associations with perceived health status: a cross-sectional study. BMC Public Health 16(1), 338 [Epub 17.4.2016].
14 Kokko, S. 2016. LIITU-tutkimuksen tulokset 2016. Julkaisematon tiedonanto.
15 Tammelin, T. 2016. Liikkuva koulu -ohjelman tutkimuksen tulokset. Julkaisematon tiedonanto.
16 Sääkslahti, A. 2016. Taitavat tenavat -tutkimuksen tulokset 2016. Julkaisematon tiedonanto.
17 Säkkinen, S. & Kuoppala, T. 2015. Lasten päivähoito 2014. Barndagvård 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportti 28/2015.
18 Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma 2016. http://www.sport.fi/varhaiskasvatus/liikkumis-ja-hyvinvointiohjelma-ilo-kasvaa-liikkuen
19 Reunamo, J. 2016. Orientaatio-projektin tulokset. Julkaisematon tiedonanto.
20 Liikkuva koulu -ohjelma 2016. http://liikkuvakoulu.vlu.fi/
21 Palomäki, S. & Heikinaro-Johansson, P. 2011. Liikunnan oppimistulosten seuranta-arviointi perusopetuksessa 2010. Koulutuksen seurantaraportit 2011:4. Opetushallitus.
22 Kumpulainen, T. (toim.) 2014. Opettajat Suomessa 2013. Koulutuksen seurantaraportit 2014:8. Opetushallitus.
23 Turpeinen, S., Kallio, J., Haapala, H., Rajala, K., Lehtomäki, M. & Tammelin, T. 2015. Välitunti- ja koulumatkaliikunta. Teoksessa S. Kokko & R. Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2, 57–64.
24 Ståhl, T. 2015. TEAviisari 2015. Koulupäivän liikuntaa lisäävät toimenpiteet. Julkaisematon tiedonanto.
25 Kämppi, K., Aira, A., Inkinen, V. & Laine, K. 2016. Liikkuvien koulujen nykytilan arviointi 2015–2016. Julkaisematon tiedonanto.
26 Paronen, O., Aittasalo, M. & Jussila, A.-M. 2012. Kasit liikkeelle! Koulumatka- ja liikuntakysely Tampereella syksyllä 2011. Tampere: UKK-instituutti & Tampereen kaupunki.
27 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2015. Kouluterveyskyselyn tulokset. https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/tulokset
28 Myllyniemi, S. & Berg, P. 2013. Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013. Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisuja nro 49.
29 Berden, I. & Jauhiainen, J. 2016. Valtakunnallinen koululaiskysely: Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kulttuuri/lastenkulttuuri/liitteet/Koululaiskyselyn_tulosyhteenveto_18_3_2016.pdftulosyhteenveto_18_3_2016.pdf
30 Palomäki, S., Huotari, P. & Kokko, S. 2015. Vanhemmat ja kaverit liikuntaharrastuksen tukena. Teoksessa S. Kokko & R. Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2, 66–71.
31 Pere, L. 2013. Nuorten terveystapatutkimuksen tuloksia 2013. Julkaisematon tiedonanto.
32 Blomqvist, M., Mononen, K., Konttinen, K., Koski, P. & Kokko, S. 2015. Urheilu ja seuraharrastaminen. Teoksessa S. Kokko & R. Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2, 74–82.
33 Liikuntalaki 2015. 390/10.4.2015.
34 Hakamäki, P., Aalto-Nevalainen, P., Saaristo, V. & Ståhl, T. 2015. Liikunnan edistäminen kunnissa 2010–2014. Seurantaraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:18.
35 Valtion liikuntaneuvosto 2014. Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2014:4.
36 Valtion liikuntaneuvosto 2015. Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011–2015. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:4.
37 Sosiaali -ja terveysministeriö & opetus- ja kulttuuriministeriö 2013. Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10.
38 Opetushallitus 2016. Move! – fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä. www.edu.fi/move
39 Kokko, S. & Hämylä, R. 2015. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2.

 
Jaa sivu: