LÄHTEET

1 Lasten ja nuorten liikunta. Suomen tilannekatsaus 2014 ja kansainvälinen vertailu.
2 Tuloskortti 2016. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 318.
3 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21.
4 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016. Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:22.
5 Opetusministeriö & Nuori Suomi 2008. Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille.
6 Istu vähemmän – voi paremmin! Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2015.
7 World Health Organization. 2010. Global recommendations on physical activity for health. Viitattu 21.8.2018 www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en/
8 Liikuntaan liittyviä määritelmiä. Käypä hoito -suositus Liikunta. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015. www.käypähoito.fi
9 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee. 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2018.
10 Biddle, S.J.H. & Asare, M. 2011. Physical activity and mental health in children and adolescents: a review of reviews. British Journal of Sports Medicine 45(11), 886–895.
11 Donnelly, J.E., Hillman, C.H., Castelli, D., Etnier, J.L., Lee, S., Tomporowski, P., Lambourne, K. & Szabo-Reed, A.N. 2016. Physical activity, fitness, cognitive function, and academic achievement in children: A systematic review. Medicine & Science in Sports & Exercise 48(6), 1197–1222.
12 Janssen, I. & LeBlanc, A.G. 2010. Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in schoolaged children and youth. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 7(1), 40.
13 Kantomaa, M., Syväoja, H., Sneck, S., Jaakkola, T., Pyhältö, K. & Tammelin, T. 2018. Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tilannekatsaus tammikuu 2018. Raportit ja selvitykset 2018:1. Opetushallitus.
14 Poitras, V.J., Gray, C.E., Borghese, M.M., Carson, V., Chaput, J.P., Janssen, I., Katzmarzyk, P.T., Pate, R.R., Connor Gorber, S., Kho, M.E., Sampson, M. & Tremblay, M.S. 2016. Systematic review of the relationships between objectively measured physical activity and health indicators in schoolaged children and youth. Applied Physiology, Nutrition and Metabolism 41(6), S197–S239.
15 Ratkaisujen Suomi 2015. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015.
16 Määttä, S. 2018. DAGIS-tutkimuksen tuloksia 2018. Julkaisematon tiedonanto.
17 Matarma, T., Tammelin, T., Kulmala, J., Koski, P., Hurme, S. & Lagström, H. 2016. Factors associated with objectively measured physical activity and sedentary time of 5–6-yearold children in the STEPS Study. Early Child Development and Care 187(12), 1863–1873.
18 Kyhälä, A.-L., Reunamo, J. & Ruismäki, H. 2018. Preschool children are more physically active and less sedentary on weekdays compared with weekends. Journal of Early Childhood Education Research 7(1), 100–126.
19 Vuorenmaa, M., Klemetti, R., Rajala, R. & Hedman, L. 2018. Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus. 4-vuotiaiden lasten ja perheiden tiedonkeruun väliaikatuloksia ajalta 1.2.–31.5.2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
20 Husu, P., Jussila, A.-M., Tokola, K., Vähä-Ypyä, H. & Vasankari, T. 2016. Objektiivisesti mitattu paikallaanolo ja liikkuminen. Teoksessa S. Kokko & A. Mehtälä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:4, 16–22.
21 Kokko, S. 2018. LIITU-tutkimuksen alustavia tuloksia 2018. Julkaisematon tiedonanto.
22 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2017. Kouluterveyskyselyn tulokset. www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia
23 Siekkinen, K., Hakonen, H., Kulmala, J. & Tammelin, T. 2018. Lisää liikettä opiskelun tueksi. Tuloksia lukiolaisten fyysisestä aktiivisuudesta ja ajatuksista liikkumisen lisäämisestä. LIKES-tutkimuskeskus.
24 Soini, A. 2015. Always on the move? Measured physical activity of 3-year-old preschool children. Studies in Sport, Physical Education and Health 216. University of Jyväskylä.
25 Tammelin, T., Kulmala, J., Hakonen, H. & Kallio, J. 2015. Koulu liikuttaa ja istuttaa. Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2010–2015. LIKES-tutkimuskeskus.
26 Kantomaa, M.T., Tikanmäki, M., Kankaanpää, A., Vääräsmäki, M., Sipola-Leppänen, M., Ekelund, U., Hakonen, H., Järvelin, M.R., Kajantie, E. & Tammelin, T.H. 2016. Accelerometer-measured physical activity and sedentary time differ according to education level in young adults. PLoS One 12(7), e0158902.
27 Siekkinen, K. 2016. Personal trainer -toimintamalli Liikkuvassa koulussa. LIKES-tutkimuskeskus.
28 Tynjälä, J. 2018. WHO-Koululaistutkimuksen tulokset 2002–2014. Julkaisematon tiedonanto.
29 Kokko, S., Mehtälä, A., Villberg, J., Ng, K. & Hämylä, R. 2016. Itsearvioitu liikunta-aktiivisuus, istuminen ja ruutuaika sekä liikkumisen seurantalaitteet ja sovellukset. Teoksessa S. Kokko & A. Mehtälä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:4, 10–15.
30 Kokko, S. 2018. LIITU-tuloksia 2016. Julkaisematon tiedonanto.
31 Määttä, S., Kaukonen, R., Vepsäläinen, H., Lehto, E., Ylönen, A., Ray, C., Erkkola, M. & Roos, E. 2017. The mediating role of the home environment in relation to parental educational level and preschool children’s screen time: a cross-sectional study. BMC Public Health 17, 688.
32 Sääkslahti, A. 2018. Taitavat tenavat -tutkimuksen tulokset 2016. Julkaisematon tiedonanto.
33 LIKES-tutkimuskeskus 2018. Liikkuvan koulun nykytilan arviointi. www.liikkuvakoulu.fi/nykytila
34 Kallio, J., Hakonen, H., Kämppi, K. & Tammelin, T. 2016. Koulupäivän aikainen liikunta. Koulumatkaliikunta. Teoksessa S. Kokko & A. Mehtälä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:4, 16–22.
35 Kallio, J., Turpeinen, S., Hakonen, H. & Tammelin, T.2016. Active commuting to school in Finland, the potential for physical activity increase in different seasons. International Journal of Circumpolar Health 75, 33319.
36 Turpeinen, S. & Hakamäki, M. 2018. Liikunta ja tasa-arvo 2017. Katsaus sukupuolten tasa-arvoon liikunta-alalla. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:6.
37 Ng, K.W., Rintala P. & Saari A. 2016. Toimintakyvyn ja -rajoitteiden yhteydet liikunta-aktiivisuuteen ja paikallaanoloon. Teoksessa S. Kokko & A. Mehtälä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:4, 73–78.
38 Kanste, O., Sainio, P., Halme, N. & Nurmi-Koikkalainen, P. 2017. Toimintarajoitteisten nuorten hyvinvointi ja avun saaminen – Toteutuuko yhdenvertaisuus? Kouluterveyskyselyn tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 24. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
39 Ng, K.W. 2018. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Julkaisematon tiedonanto.
40 Halme, N. 2018. Kouluterveyskyselyn tuloksia 2017. Julkaisematon tiedonanto.
41 Tomkinson, G.R., Lang, J.J. & Tremblay, M.S. 2017. Temporal trends in the cardiorespiratory fitness of children and adolescents representing 19 high-income and upper middle-income countries between 1981 and 2014. British Journal of Sports Medicine.
42 Opetushallitus 2018. Move! – fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä. www.edu.fi/move
43 Opetushallitus 2017. Valtakunnalliset Move!-mittaustulokset 2017. www.edu.fi/move/tulokset/2017
44 Vuorela, N., Saha, M.T. & Salo, M.K. 2011. Change in prevalence of overweight and obesity in Finnish children - comparison between 1974 and 2001. Acta Paediatrica 100, 109–115.
45 Kautiainen, S., Koivisto, A.M., Koivusilta, L., Lintonen, T., Virtanen, S.M. & Rimpelä, A. 2009. Sociodemographic factors and a secular trend of adolescent overweight in Finland. International Journal of Pediatric Obesity 4, 360–370.
46 Lasten lihavuuteen liittyviä määritelmiä. Käypä hoito -suositus Lihavuus (lapset). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu 21.8.2018). www.käypähoito.fi
47 Mäki, P., Lehtinen-Jacks, S., Vuorela, N., Levälahti, E., Koskela, T., Saari, A., Mölläri, K., Mahkonen, R., Salo, J. & Laatikainen, T. 2017. Tietolähteenä Avohilmo-rekisteri – Lasten ylipainon valtakunnallinen seuranta. Suomen Lääkärilehti 7(4), 209–213.
48 Cole, T.J., Bellizzi, M.C., Flegal, K.M. & Dietz, W.H. 2000. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. British Medical Journal 320, 1240–1243.
49 Palomäki, S., Mehtälä, A., Huotari, P. & Kokko, S. 2016. Vanhempien ja kavereiden tuki lasten ja nuorten liikunnalle. Teoksessa S. Kokko & A. Mehtälä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:4, 41–45.
50 Määttä, S., Ray, C., Vepsäläinen, H., Lehto, E., Kaukonen, R., Ylönen, A. & Roos, E. 2018. Parental education and preschool children’s objectively measured sedentary time: The role of co-participation in physical activity. International Journal of Environmental Research and Public Health 15 (2), 366.
51 Säkkinen, S. & Kuoppala, T. 2017. Varhaiskasvatus 2016. Småbarnspedagogik 2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportti 29/2017.
52 Ilo kasvaa liikkuen -rekisteri. 2018. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan rekisteröityneet varhaiskasvatusyksiköt. LIKES-tutkimuskeskus.
53 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Opetushallitus, määräykset ja ohjeet 2017:17.
54 Liikunta kunnan toiminnassa 2018 -tiedonkeruun perustaulukot. Päivitetty 20.7.2018. (www.teaviisari.fi/liikunta) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kuntaliitto ja valtion liikuntaneuvosto.
55 Reunamo, J. 2016. Orientaatio-projektin tulokset. Julkaisematon tiedonanto.
56 Liikkuva koulu -rekisteri. 2018. Liikkuva koulu -ohjelmaan rekisteröityneet peruskoulut. LIKES-tutkimuskeskus.
57 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus, määräykset ja ohjeet 2014:96.
58 Elo, S. & Koivusalo, R. 2017. Esi- ja perusopetuksen opettajat. Teoksessa T. Kumpulainen (toim.) Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016. Opetushallitus, raportit ja selvitykset 2017:2.
59 Aira, A. & Kämppi, K. (toim.) 2017. Kohti aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Liikkuva koulu -ohjelman väliraportti 1.8.2015–31.12.2016. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 329.
60 Kämppi, K., Inkinen, V., Hakonen, H., Aira, A., Turpeinen, S. & Laine, K. 2018. Liikkuva koulu etenee koulujen toimintakulttuurissa. LIKES-tutkimuskeskus.
61 Wiss, K., Hakamäki, P., Hietanen-Peltola, M., Ikonen, J., Laitinen, K., Manninen, M., Palmqvist, R., Saaristo, V. & Ståhl, T. 2018. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa – TEA 2017. Tilastoraportti 12/2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opetushallitus.
62 Rajala, K., Haapala, H., Kämppi, K., Hakonen, H. & Tammelin, T. 2016. Koulupäivän aikainen liikunta. Välituntiliikunta. Teoksessa S. Kokko & A. Mehtälä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:4, 46–50.
63 Liikkuva koulu -rekisteri. 2018. Liikkuva opiskelu -toimintaan rekisteröityneet oppilaitokset. LIKES-tutkimuskeskus.
64 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. Opetushallitus, määräykset ja ohjeet 2015:48.
65 Elo, S. & Koivusalo, R. 2017. Lukiokoulutuksen opettajat. Teoksessa T. Kumpulainen (toim.) Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016. Opetushallitus, raportit ja selvitykset 2017:2.
66 Wiss, K., Hakamäki, P., Hietanen-Peltola, M., Laitinen, K., Manninen, M., Saaristo, V. & Ståhl, T. 2018. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – TEA 2016. Tilastoraportti 14/2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opetushallitus.
67 Penttinen, S. & Portin, M. 2017. Ammatillisen koulutuksen opettajat. Teoksessa T. Kumpulainen (toim.) Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016. Opetushallitus, raportit ja selvitykset 2017:2.
68 Wiss, K., Hakamäki, P., Hietanen-Peltola, M., Rajamäki, A., Saaristo, V. & Ståhl, T. 2018. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 2016. Tilastoraportti 10/2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opetushallitus.
69 Siekkinen, K., Heiskanen, J., Oksanen, H., Hakonen, H. & Tammelin, T. 2018. Lisää liikettä ammattiin opiskelun tueksi. Tuloksia ammattiin opiskelevien nuorten liikkumisesta, ajatuksista liikkumisen lisäämisestä ja ennusteita fyysisestä työkyvystä. LIKES-tutkimuskeskus.
70 Liikuntalaki 2015. 390/10.4.2015.
71 Riikonen, K., Hakamäki, P. & Ståhl, T. 2018. Kuntien vahvuudet ja haasteet liikunnan edistämisessä 2016. Tutkimuksesta tiiviisti 8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
72 Virta, S. 2018. Liikuntapalvelut. Teoksessa Peruspalvelujen tila 2018. Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta. Valtionvarainministeriön julkaisuja 13/2018, 102 – 111.
73 LIPAS 2018. Liikuntapaikat Suomessa. www.lipas.fi
74 Kokko, S. & Mehtälä, A. (toim.) 2016. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:4.

 
Jaa sivu: