Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Päivitetty 24.4.2018

1. Rekisterinpitäjä

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätä LIKES sr

Y-tunnus 0174775-5

Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä

Puhelin: 020 762 9500

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Niina Valkama

Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä

Puhelin: 0400 247 390, sähköposti: niina.valkama (at) likes.fi

3. Rekisterin nimi

LIKES työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää LIKESistä työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työ- ja harjoittelupaikkahakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Rekrytoinnista vastaavat henkilöt voivat myös yhdistää hakemuksen mahdolliseen muuhun sopivaan työtehtävään.

Avoimia hakemuksia säilytetään enintään kuusi kuukautta. Työhakemuksia tiettyyn tehtävään säilytetään enintään vuosi. Hakemuksiin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä. Hakijatietoja säilytetään aina luottamuksellisesti, eikä hakijoiden antamia hakemustietoja luovuteta rekrytointiprosessin ulkopuolelle. Luottamuksellisuus tarkoittaa, että hakijatiedot ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, jotka ovat näiden tietojen käyttöön oikeutettuja.

LIKES voi omasta aloitteestaan poistaa puutteellisin tiedoin varustettuja työpaikkahakemuksia. Hakemuksia voidaan poistaa ja muuttaa myös työnhakijan pyynnöstä. Poistamis- tai muutospyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriyhdyshenkilölle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekrytointirekisteriin tallennetaan tiedot, jotka hakija on itse ilmoittanut työ- tai harjoittelupaikkahakemuksessa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työ- tai harjoittelupaikan hakijat.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta LIKESin ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekrytointirekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekrytoinnissa. Rekisterin tiedot ovat henkilöstökoordinaattorin ja esimiesten käytössä näiden tehtävien toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekrytointirekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus.

A. Manuaalinen aineisto

Rekrytointiprosessin päätyttyä tulostetut hakemukset ja CV:t säilytetään lukituissa tiloissa. Ainoastaan erikseen nimetyillä LIKESin rekrytoinnista vastaavilla työntekijöillä on pääsy rekisteritietojen sisältämiin käyttäjien henkilötietoihin.

B. Sähköisesti talletetut tiedot:

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Rekisteritiedot on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoilla. Ainoastaan erikseen nimetyillä LIKESin rekrytoinnista vastaavilla työntekijöillä on pääsy rekisteritietojen sisältämiin käyttäjien henkilötietoihin.

10. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhdyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivästystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä henkilörekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

 
Jaa sivu: