Iloliike-koulutus vahvistamaan opiskelijoiden hyvinvointia ja liikunnallisuutta

Alkuvuodesta käynnistyy lukioiden ja ammattioppilaitosten henkilöstöille tarkoitettu koulutus, jossa tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa. Koulutus on osa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimivan Likesin Iloliike-hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, voimavaroja sekä myönteistä suhtautumista ja motivaatiota liikkumiseen.

Kuvituskuva: nuori kävelee, kainalossa turkoosi skeittilauta.

Iloliike-hankkeessa edistetään opiskelijoiden liikunnallista elämäntapaa positiivisen psykologian ja pedagogiikan avulla. Hankkeessa tuotetaan valtakunnallinen toisen asteen oppilaitosten henkilöstöille suunnattu hyvinvointia ja liikkumista tukeva koulutus yhteistyössä MIELI ry:n ja Nyyti ry:n kanssa. Koulutuksen tarkoituksena on antaa opettajille ja muille ammattilaisille tietoa, käytännön harjoitteita ja työkaluja hyödynnettäväksi työssään opiskelijoiden parissa.

Koulutuspakettia pilotoidaan lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa alkuvuodesta 2022. Pilotointivaiheen kokemusten pohjalta koulutuksen käytettävyyttä arvioidaan ja sisältöä muokataan, minkä jälkeen koulutusta tarjotaan valtakunnallisesti toiselle asteelle. Koulutuspakettia voidaan hyödyntää myös korkeakoulujen opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Koulutukset toteutetaan saavutettavasti osana oppilaitoksen arkea muun muassa verkkokoulutuksien ja -materiaalin avulla.

Iloliike-hankkeessa hyödynnetään mallia, jossa positiivisen psykologian periaatteita tuodaan systemaattisesti oppilaitoksen toimintaan ja opetukseen mukaan. Hankkeessa hyödynnetään myös tutkimustietoa liikkumisen myönteisistä vaikutuksista psyykkiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Uutta hankkeessa on positiivisen psykologian periaatteiden, hyvinvointitaitojen ja liikuntapsykologisen tutkimustiedon soveltaminen liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi muun muassa opetuksessa ja Liikkuva opiskelu -toiminnassa.

Positiivisen psykologian ja pedagogiikan ydinteemoja ovat hyvinvointi ja sen lisääminen, myönteisten tunteiden, voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen sekä näiden soveltaminen käytäntöön. Positiivisen psykologian näkökulmat ja työkalut sopivat hyvin taustateoriaksi laajemmin opetussuunnitelmien ja hyvinvointiosaamisen opettamiseen, sillä niissä peräänkuulutetaan myös itsestä huolehtimista, omien vahvuuksien tunnistamista sekä sinnikkyyden ja myötätunnon harjoittamista. Lukuisten tutkimusten mukaan koulussa toteutettavat hyvinvointiohjelmat tuottavat myönteisiä vaikutuksia psyykkiseen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen terveyteen sekä oppimiseen.

”Erityisesti tällä hetkellä opiskelijoiden hyvinvoinnin kokemuksissa korostuu yhä useammin väsymys, ahdistuneisuus, yhteisöllisyyden puute ja vähäinen liikunta. On tärkeää tuottaa arkisia keinoja siihen, miten opettajat ja muu oppilaitoksen henkilökunta voisivat tukea ja kannustaa etenkin huonosti voivia opiskelijoita itsestä huolehtimiseen”, pohtii hankkeesta vastaava psykologian tohtori ja liikunta- ja terveyspsykologian asiantuntija Anu Kangasniemi.

Liikkuminen tarjoaa kokonaisvaltaisen mahdollisuuden fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun ja terveyden edistämiseen. Sen on havaittu olevan positiivisesti yhteydessä kehoon liittyvään minäkäsitykseen, itsensä arvostukseen ja itsetuntoon sekä kehonkuvaan ja koettuun pätevyyden tunteeseen. Lisäksi liikkumisella on havaittu olevan myönteinen ja ennaltaehkäisevä vaikutus mielenterveyteen muun muassa masennus- ja ahdistusoireiluun ja masennukseen.

”Usein vähän liikkuvat yhdistävät liikkumiseen myös suorittamisen pakkoa, arviointia ja vertailua muihin. Hankkeessa pyritäänkin vahvistamaan myös liikkumisen iloa ja kokemusta siitä, että jokainen opiskelija voisi löytää oman tapansa liikkua ja voida hyvin.”

Iloliike-hankkeessa vahvistetaan nuorten hyvinvointitaitoja, liikkumiseen liittyvää motivaatiota, iloa ja mielen hyvinvointia. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden, kuten MIELI ry:n, Nyyti ry:n ja Liikkuva opiskelu -ohjelman kanssa. Hanke antaa myös tukea paikallisille mielen hyvinvointia tukeville piloteille liikunnallisin keinoin vuoden 2022 aikana.

 

Lisätietoja:

Anu Kangasniemi
Terveyden edistämisen asiantuntija, PsT
Specialist in Health Promotion, PhD
+ 358 40 684 7006
anu.kangasniemi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Likes on toiminut yli 50 vuotta koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistäjänä. Vuodesta 2022 alkaen Likes on osa Jyväskylän ammattikorkeakoulua. Likes toteuttaa monitieteistä tutkimusta, koordinoi valtakunnallisia toimintakulttuurien muutosohjelmia (Liikkuvat-ohjelmat) ja tekee aktiivista asiantuntijatyötä, jotta jokainen liikkuisi riittävästi.

MIELI Suomen Mielenterveys ry on 125-vuotias mielenterveysalan kansalais- ja asiantuntijajärjestö. Järjestön perustyö kohdistuu mielenterveyden edistämiseen ja ongelmien ehkäisyyn sekä kriisiapuun. MIELI ry koordinoi valtakunnallisen kriisikeskusverkoston toimintaa sekä mm. kouluttaa lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyvien parissa työskenteleviä.

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä valtakunnallinen järjestö. Nyyti ry tarjoaa opiskelijoille ja opiskeluyhteisöille tietoa, tukea ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskelussa jaksamiseen. Nyyti ry toimii yhteiskunnassa sen eteen, että opiskelijan mielenterveys nähdään voimavarana, jaksamisen haasteisiin saa tukea eikä ketään jätetä yksin.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Teemme aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimimme laajassa kansainvälisessä verkostossa. Opiskelijoita meillä on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu | JAMK University of Applied Sciences
Rajakatu 35 | FI-40200 Jyväskylä, Finland

Lue seuraavaksi nämä

Kuvituskuva: nuori nainen on selin ja pitää käsiään ylhäällä.

Oppilaitokset kehittävät liikunnallisia ratkaisuja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin lisäämiseksi

Mieli liikkeelle -hankekokonaisuudessa oppilaitokset luovat uusia toimintatapoja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimivan Likesin koordinoimassa hankekokonaisuudessa ovat mukana Helsingin, Turun ja Oulun lukiot ja ammattiopistot sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Lähes 30 000 opiskelijaa ja 2 300 työntekijää lähtevät tavoittelemaan pysyvämpää muutosta kohti liikunnallisempaa arkea.

Lue lisää

Move!-mittaukset kertovat nuorten toimintakyvystä ja terveydentilasta (väitös: 14.1.2022)

Liikunnanopetukseen integroidut Move!-mittaukset kuvastavat nuorten kyvykkyyttä toteuttaa erilaisia fyysisiä tehtäviä. Hyvä kunto tukee arjen toimintakykyä, ja nuoruudessa saavutetulla kuntotasolla on merkitystä tulevaisuuden toimintakykyisyyden kannalta. Nuoret, jotka saivat hyvät tulokset Move!-mittauksista, kokivat myös terveytensä hyväksi. Liikunnan lisäksi terveellinen painonkehitys kasvun ja kehityksen aikana tukee fyysisen kunnon kehittymistä.

Lue lisää