Henkilöstön rooli ja voimavarat tärkeitä varhaiskasvatuksen liikuntamyönteisessä toimintakulttuurissa

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman henkilöstökyselyssä tutkittiin varhaiskasvatuksen henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia oman yksikkönsä toimintakulttuurista liikkumisen näkökulmasta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö suhtautuu liikkumiseen ja liikunnan edistämiseen erittäin myönteisesti. Lasten liikkumisen mahdollistamisen koetaan varhaiskasvatuksessa olevan kaikkien yhteinen tehtävä, ja liikkumista edistävät useat henkilöstöön liittyvät asiat kuten osaaminen ja asenteet. Henkilöstö arvioi oman työkykynsä paremmaksi työn ruumiillisten kuin henkisten vaatimusten kannalta.

Varhaiskasvatushenkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia oman yksikkönsä toimintakulttuurista liikkumisen näkökulmasta selvitettiin keväällä 2020. Selvitys on osa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman seurantaa ja arviointia. Kyselyyn vastasi 2008 henkilöä kaikkiaan 96 kunnasta. Vastaajat ovat pääasiassa kunnista, jotka toimivat Liikkuva varhaiskasvatus -verkostoissa, ja saattavat siksi olla liikuntamyönteisempiä.

Suhtautuminen liikkumiseen erittäin myönteistä

Kokonaisuudessaan kyselyn vastauksista välittyy varhaiskasvatuksen henkilöstön myönteinen asenne liikkumista ja liikkumisen edistämistä kohtaan. Suurin osa on sitä mieltä, että liikkuminen vähentää lasten levottomuutta. Kaksi kolmesta varhaiskasvattajasta on sitä mieltä, että heidän yksikössään vähennetään istumista ja puretaan kieltoja ja että lapsilla on lupa kokeilla rajojaan liikkujina.

Liikkumista varhaiskasvatusyksiköissä edistävät merkittävästi useat henkilöstöön liittyvät asiat, kuten osaaminen, keskinäinen vuorovaikutus, asenteet ja mahdollisuus täydennyskoulutukseen. Sen sijaan merkittävästi liikkumista estäviä asioita varhaiskasvatusyksiköissä ovat tilojen riittävyys ja puutteet esteettömyydessä, henkilöstön riittävyys sekä lapsiryhmien koko.

Varhaiskasvatuksen muotojen ja eri kokoisten päiväkotien välillä oli eroja liikuntamyönteisessä toimintakulttuurissa.

– Esimerkiksi istumisen vähentämisen huomioiminen ja lasten liikkumiseen liittyvien toiveiden kuuleminen olivat yleisempiä perhepäivähoidossa kuin päiväkodeissa tai avoimessa varhaiskasvatuksessa. Pienemmissä yksiköissä muun muassa turhien kieltojen poistaminen ja eri ikäisten lasten yhteiset liikuntaleikit olivat yleisempiä kuin suuremmissa yksiköissä, tutkija Katariina Kämppi Likesiltä kertoo.

Yhteinen vastuu lasten liikkumisesta

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset kehottavat liikkumaan vähintään kolme tuntia päivässä. Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että varhaiskasvatus mahdollistaa lapselle vähintään kaksi tuntia liikkumista päivässä. Vastauksista nousi esiin myös kodin roolin vahvistaminen niin, ettei vastuu lasten liikkumisesta jää ainoastaan varhaiskasvatukselle.

Huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä on kehitettävää. Alle puolet varhaiskasvattajista vastasi, että keskustelu huoltajien kanssa lapsen liikkumisesta on osa rutiinia lapsenhakutilanteissa. Kaksi kolmesta varhaiskasvattajasta oli sitä mieltä, että heidän yksikössään kannustetaan perheitä liikkumaan yhdessä ja kolme neljästä, että huoltajien suhtautuminen liikkumiseen on myönteistä.

Henkilöstön voimavarat toimintakulttuurin mahdollistajina

Henkilöstön rooli ja voimavarat ovat tärkeitä liikuntamyönteisessä toimintakulttuurissa. Varhaiskasvatustyö edellyttää sekä ruumiillista että henkistä työkykyä. Vastaajat kokivat työkykynsä paremmaksi työn ruumiillisten kuin henkisten vaatimusten kannalta.

Ruumiillisten vaatimusten kannalta työkykynsä arvioi erittäin tai melko hyväksi 84 % vastaajista. Henkisten vaatimusten kannalta vastaava osuus oli 78 %. Ammattiryhmien välillä oli eroja työkyvyn arvioissa: johtajat arvioivat työkykynsä parhaimmaksi.

– Huomiota herättää tulos, että noin viidennes henkilöstöstä arvioi työkykynsä henkisten vaatimusten kannalta melko huonoksi tai kohtalaiseksi, Kämppi toteaa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo ja riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Ohjelmassa on mukana 2538 varhaiskasvatuksen toimipaikkaa 212 kunnasta. Ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Tutustu julkaisuun Henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia liikkumisen edistämisestä varhaiskasvatuksessa Liikkuvan varhaiskasvatuksen verkkosivuilla.

Lisätietoja

Katariina Kämppi

Katariina Kämppi

Tutkija Strateginen tietotuotanto +358400103703 katariina.kamppi@jamk.fi

Nina Korhonen

Nina Korhonen

Johtava asiantuntija, Liikkuva varhaiskasvatus Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu +358503206608 nina.korhonen@oph.fi

Kaikki Likesin yhteystiedot

Lue seuraavaksi nämä

Liikuntajärjestöjen hallitukset miesvoittoisia, mutta työntekijöistä suurin osa on naisia

Liikunnan ja urheilun valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen hallitukset ovat yhä miesvoittoisia: hallitusjäsenistä keskimäärin kaksi kolmasosaa on miehiä. Hallitusten puheenjohtajista miehiä oli 104 ja naisia vain 24. Samojen järjestöjen päätoimisista työntekijöistä 60 prosenttia on naisia.

Lue lisää

Urheilu- ja liikuntaseurat pyrkivät edistämään yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikuntamahdollisuuksia seuratuen avulla

Uudessa julkaisussa analysoidaan, miten seuratukea saaneissa seuroissa aiotaan edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikuntamahdollisuuksia.

Lue lisää