Aktiivisen arjen edistämistä

Likes koordinoi valtakunnallisia toimintakulttuurien muutosohjelmia. Ohjelmien toiminta ulottuu varhaiskasvatuksesta työikäisiin.

Valtakunnalliset ohjelmat tukevat poikkihallinnollisesti varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, oppilaitosten, työelämän ja terveydenhuollon toimintakulttuurien muutosta aktiivisemmiksi ja hyvinvointia edistäviksi. Samalla ohjelmat tukevat hallitusohjelman tavoitteita liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisäämisestä kaikissa ikäryhmissä. Ohjelmien rahoituksen myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Äiti ja lapsi
Liikkuva varhaiskasvatus logo

Liikkuva varhaiskasvatus

Liikkuva varhaiskasvatus ‑ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelmassa on mukana sekä kuntia että kaikkia varhaiskasvatuksen muotoja eli päiväkoteja, perhepäivähoitajia ja avointa leikkitoimintaa. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista ja pienten askelten ideologialla.

Liikkuva varhaiskasvatus ‑ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajien työn tueksi työkaluja, hyviä käytäntöjä ja tutkittua tietoa. Ohjelma siirrettiin Liikkuva koulu ‑ohjelman yhteyteen Likesin koordinoitavaksi vuonna 2017.

Liikkuva koulu logo

Liikkuva koulu

Liikkuvan koulun tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuvassa koulussa on tärkeää oppilaiden osallisuus, oppiminen sekä liikkeen lisääminen ja istumisen vähentäminen. Ohjelmassa on mukana yli 90 prosenttia kaikista Suomen peruskouluista.

Liikkuva koulu on ollut osa hallitusohjelman toteutusta vuodesta 2009. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisääminen kaikissa ryhmissä. Yhtenä keinona tavoitteen saavuttamiseksi on mainittu Liikkuva koulu ‑ohjelman laajentaminen eri elämänvaiheisiin. Liikkuva koulu ‑ohjelmakokonaisuuteen kuuluvat myös Liikkuva varhaiskasvatus- ja Liikkuva opiskelu ‑ohjelmat. Ohjelmien strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.

Fiksusti kouluun

Fiksusti kouluun -ohjelma on Likesin, Motivan ja Pyöräilykuntien verkoston koulumatkaliikkumisen edistämisen ohjelma, joka toimii yhteistyössä Liikkuva koulu -ohjelman kanssa. Likes, Motiva ja Pyöräilykuntien verkosto ovat tehneet yhteistä koulumatkaliikkumisen kehittämistyötä vuodesta 2018.

Tavoitteena on vähentää autoliikennettä ja liikenteen päästöjä koulumatkoilla, lisätä lasten ja nuorten päivittäistä liikkumisen määrää sekä lisätä yhteistyötä kuntien sisällä ja valtakunnallisesti.

Liikkuva opiskelu logo

Liikkuva opiskelu

Liikkuva opiskelu ‑ohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden liikkumista ja opiskelukykyä kehittämällä aktiivista toimintakulttuuria toisella asteella ja korkeakouluissa. Jokainen oppilaitos kehittää aktiivista toimintakulttuuria omalla tavallaan. Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn.

Liikkuva koulu ‑toiminnan laajentaminen toisen asteen oppilaitoksiin alkoi 50 pilottihankkeella vuonna 2017. Kokeilut laajennettiin Liikkuva opiskelu ‑ohjelmaksi vuonna 2019.

Liikkuva aikuinen

Liikkuva aikuinen ‑ohjelman päätavoite on saada työikäiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Työtä riittää, sillä vain joka kymmenes työikäinen liikkuu suositusten mukaisesti.

Ohjelma puhuu erityisesti liikkumisen ja arkisen aktiivisuuden puolesta, ei niinkään liikunnasta tai urheilusta.

Toiminnassa on kaksi päätehtävää: vaikuttaa työelämään, jotta riittävä fyysinen kunto ja liikkuminen nähdään työkyvyn avaintekijänä, sekä saada liikuntaneuvonta tasalaatuisena jokaiseen kuntaan ja jokaisen saataville.


Kunnissa pilotoidaan uutta koulumatkaliikkumisen edistämisen mallia

Seitsemässä kunnassa käynnistyy Fiksusti kouluun -ohjelman ja kuntien välinen yhteistyö, jolla tavoitellaan parannuksia koulureittien ja koulujen piha-alueiden liikenneturvallisuuteen sekä luodaan parempia ympäristöjä aktiiviselle ja kestävälle koulumatkaliikkumiselle.

Lue lisää

Uusi Liikkuva koulu -tutkimus murrosiän vaikutuksista liikkumiseen

Murrosiän mukanaan tuomat muutokset liikkumisen määrässä ovat erilaisia tytöillä ja pojilla, selviää juuri julkaistusta Liikkuva koulu -tutkimuksesta.

Lue lisää


Fiksusti kouluun -ohjelma käynnistyy suositulla Koulujen Kilometrikisalla

Liikkuva aikuinen -ohjelma haluaa työikäiset liikkeelle