Aktiivisen arjen edistämistä

Valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien eli Liikkuvat-ohjelmien avulla edistetään hallitusohjelman mukaisesti liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Likes koordinoi Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Liikkuva aikuinen -ohjelmia, joiden lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat Ikäinstituutin koordinoima Ikiliikkuja sekä Suomen Ladun koordinoima Liikkuva perhe -ohjelma. Ohjelmia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Äiti ja lapsi
Liikkuva varhaiskasvatus logo

Liikkuva varhaiskasvatus

Liikkuva varhaiskasvatus ‑ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelmassa on mukana sekä kuntia että kaikkia varhaiskasvatuksen muotoja eli päiväkoteja, perhepäivähoitajia ja avointa leikkitoimintaa. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista ja pienten askelten ideologialla.

Liikkuva varhaiskasvatus ‑ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajien työn tueksi työkaluja, hyviä käytäntöjä ja tutkittua tietoa. Ohjelma siirrettiin Liikkuva koulu ‑ohjelman yhteyteen Likesin koordinoitavaksi vuonna 2017.

Liikkuvan koulun logo

Liikkuva koulu

Liikkuvan koulun tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuvassa koulussa on tärkeää oppilaiden osallisuus, oppiminen sekä liikkeen lisääminen ja istumisen vähentäminen. Ohjelmassa on mukana yli 90 prosenttia kaikista Suomen peruskouluista.

Liikkuva koulu on ollut osa hallitusohjelman toteutusta vuodesta 2009. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisääminen kaikissa ryhmissä. Yhtenä keinona tavoitteen saavuttamiseksi on mainittu Liikkuva koulu ‑ohjelman laajentaminen eri elämänvaiheisiin. Liikkuva koulu ‑ohjelmakokonaisuuteen kuuluvat myös Liikkuva varhaiskasvatus- ja Liikkuva opiskelu ‑ohjelmat. Ohjelmien strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.

Fiksusti kouluun

Fiksusti kouluun on Likesin, valtion kestävän kehityksen yhtiön Motiva Oy:n ja Pyöräilykuntien verkoston yhteinen koulumatkaliikkumisen edistämisen ohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Ohjelma tarjoaa tietoa ja neuvoja fiksumpien koulumatkojen suunnitteluun ja toteutukseen.

Liikkuva opiskelu logo

Liikkuva opiskelu

Liikkuva opiskelu ‑ohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden liikkumista ja opiskelukykyä kehittämällä aktiivista toimintakulttuuria toisella asteella ja korkeakouluissa. Jokainen oppilaitos kehittää aktiivista toimintakulttuuria omalla tavallaan. Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn.

Liikkuva koulu ‑toiminnan laajentaminen toisen asteen oppilaitoksiin alkoi 50 pilottihankkeella vuonna 2017. Kokeilut laajennettiin Liikkuva opiskelu ‑ohjelmaksi vuonna 2019.

Liikkuva aikuinen

Liikkuva aikuinen ‑ohjelman päätavoite on saada työikäiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Työtä riittää, sillä vain joka kymmenes työikäinen liikkuu suositusten mukaisesti.

Ohjelma puhuu erityisesti liikkumisen ja arkisen aktiivisuuden puolesta, ei niinkään liikunnasta tai urheilusta.

Toiminnassa on kaksi päätehtävää: vaikuttaa työelämään, jotta riittävä fyysinen kunto ja liikkuminen nähdään työkyvyn avaintekijänä, sekä saada liikuntaneuvonta tasalaatuisena jokaiseen kuntaan ja jokaisen saataville.


Kirjapino sinisellä taustalla.

Neljäsosa peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten henkilöstöstä arvioi työkykynsä heikentyneeksi

Varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten henkilöstö arvioi oman työkykynsä paremmaksi ruumiillisten kuin henkisten vaatimusten kannalta. Peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten henkilöstöstä neljäsosa arvioi työkykynsä heikentyneeksi. Tulokset selviävät Liikkuvat-ohjelmien vuoden 2020 henkilöstökyselyiden tuloksista.

Lue lisää

Liikunta- ja hyvinvointineuvonta lisää opiskelijoiden rohkeutta liikkua ja on tärkeä tukitoimi vähän liikkuvalle opiskelijalle

Liikunta- ja hyvinvointineuvonta on tärkeä vähän liikkuvan tai hyvinvoinnistaan huolestuneen opiskelijan tukitoimi. Liikunta- ja hyvinvointineuvonta lisää opiskelijoiden liikunta-aktiivisuutta, rohkeutta liikkua ja myönteisiä kehollisia kokemuksia. Opiskelijat ovat oivaltaneet neuvonnan avulla kokonaishyvinvoinnin merkityksen jaksamiseensa.

Lue lisää