TEHYLI-toimijakartoituksen aineisto

TEHYLI-toimijakartoituksen aineisto koostuu kahdesta osasta. Aineiston I keräämisestä vastasi Kati Kauravaara ja aineiston II keräämisestä Kaisa Koivuniemi.

AINEISTO I: Liikunta- ja urheilujärjestöt (n=48)

Aineisto kerättiin haastattelujen ja verkkokyselyn avulla syksyllä 2014 ja keväällä 2015. Kutsu haastatteluhetkeen lähti yhteensä 38 liikunta- ja urheilujärjestölle, joista 33 järjestön edustajan kanssa haastattelu toteutui. Verkkokyselylinkki lähetettiin sähköpostitse 66 suomenkielisen liikunta- ja urheilujärjestön edustajalle, joista 15 vastasi kyselyyn. Kahdeksasta ruotsinkielisestä liikunta- ja urheilujärjestön edustajasta, joka sai kutsun vastata ruotsinkieliseen kyselyyn, ei vastannut kukaan. Näin ollen kaikki liikunta- ja urheilujärjestöt saivat halutessaan mahdollisuuden kertoa näkemyksistään.

Aineisto käsittää seuraavat liikunta- ja urheilujärjestöt (H = haastattelu V = verkkokysely): Lajiliitot (27): Sukeltajaliitto ry (V), Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (H), Suomen Cheerleadingliitto ry (H), Suomen Golfliitto (V), Suomen Hiihtoliitto ry (H), Suomen Jousiampujain Liitto ry (V), Suomen Judoliitto ry (H), Suomen Jääkiekkoliitto ry (H), Suomen Jääpalloliitto ry (V), Suomen Koripalloliitto ry (H), Suomen Kädenvääntöliitto Finnish Armsport Association ry (V), Suomen Nyrkkeilyliitto ry (H), Suomen Painiliitto ry (H), Suomen Palloliitto ry (H), Suomen Pesäpalloliitto ry (H), Suomen Pyöräilyunioni ry (H), Suomen Ratsastajainliitto ry (H), Suomen Salibandyliitto ry (H), Suomen Sulkapalloliitto ry (H), Suomen Suunnistusliitto ry (H), Suomen Tanssiurheiluliitto ry (H), Suomen Tennisliitto ry (H), Suomen Triathlonliitto ry (V), Suomen Uimaliitto ry (H), Suomen Urheiluliitto ry (H), Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto (V), Suomen Voimisteluliitto ry (H) Liikunnan aluejärjestöt (8): Etelä-Savon Liikunta ry (H), Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (V), Kainuun Liikunta ry (V), Keski-Pohjanmaan Liikunta ry (V), Kymenlaakson Liikunta ry (V), Lapin Liikunta ry (V), Pohjois-Karjalan Liikunta ry (V), Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (H) Muut liikuntajärjestöt (13): Koululiikuntaliitto KLL r.y. (H), Liikuntatieteellinen Seura ry (V), Opiskelijoiden liikuntaliitto (H), Reserviläisurheiluliitto ry (H), Soveltava Liikunta SoveLi ry (H), Suomen Aikuisurheiluliitto ry (H), Suomen Ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry (H), Suomen Latu ry (H), Suomen Paralympiakomitea ry (H), Suomen Työväen Urheiluliitto ry (H), Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (V), Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry (H), Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (H).

Kaiken kaikkiaan haastattelut (33) kattoivat 20 lajiliittoa, kaksi liikunnan aluejärjestöä ja 11 muuta liikuntajärjestöä ja verkkokyselyvastaukset (15) seitsemän lajiliittoa, kuusi liikunnan aluejärjestöä ja kaksi muuta liikuntajärjestöä. Valtaosa haastatelluista ja verkkokyselyn vastaajista oli järjestöjen toiminnanjohtajia ja pääsihteereitä:

33 haastattelua

 • 23 haastattelussa haastateltavana toiminnanjohtaja (/pääsihteeri/aluejohtaja) yksin
 • 7 haastattelussa haastateltavana toiminnanjohtaja ja hänen lisäkseen joku muu tai jotkut muut henkilöt (esim. seurakehittäjä tai -palvelupäällikkö, aikuisliikunnan asiantuntija, koulutussuunnittelija tai-vastaava, terveysliikuntapäällikkö)
 • 3 haastattelussa haastateltavana joku muu kuin toiminnanjohtaja yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa

15 verkkokyselyvastausta

 • 11 vastauksessa vastaajana toiminnanjohtaja yksin
 • 1 vastauksessa vastaajana toiminnanjohtaja yhdessä toisen henkilön kanssa
 • 3 vastauksessa vastaajana joku muu kuin toiminnanjohtaja (puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai aluekouluttaja)

Haastattelut äänitettiin, minkä lisäksi haastattelija teki seikkaperäiset muistiinpanot keskusteluista haastatteluhetkellä suoraan tietokoneelle. Nauhoituksia ei litteroitu kokonaan, mutta haastattelija täydensi muistiinpanojaan litteroimalla tärkeiksi kokemiansa pätkiä äänitiedostoista. Verkkokysely toteutettiin Surveypal-työkalun avulla, mitä kautta vastaukset saatiin helposti muunnettua word-tiedostoksi.

Liikunta- ja urheilujärjestöjen aineiston ensimmäinen osa (kartoituksen tavoitteet OSA I) analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla kuitenkin niin, että analyysi räätälöitiin tätä kartoitusta varten. Analysoinnissa käytettiin apuna tietokoneavusteista Atlas.ti-ohjelmaa, mikä helpotti etenkin aineiston luokittelua ja teemoittelua. Atlas.ti-ohjelmaan vietiin sekä haastattelujen muistiinpanot litterointeineen että verkkokyselyvastaukset sellaisenaan. Aineiston luokitteluun laadittiin koodiluettelo, joka täydentyi ja täsmentyi luokittelun edetessä. Kaikkiaan Atlas.ti-ohjelman avulla aineisto järjestäytyi uudelleen 18 eri koodin alle. Koodien alle luokitellut aineistopoiminnat vietiin word-tekstinkäsittelyohjelmaan koodi kerrallaan. Tämän jälkeen koodit yhdistettiin yhteensä 11 alateemaksi:

 • Minkälaiseksi järjestöt mieltävät itsensä liikunnan suhteen (orientaatio)
 • Mitä järjestöissä käsitetään terveyttä ja hyvinvointia edistävällä liikunnalla
 • Mikä järjestöjen toiminnasta on TEHYLIä niiden itsensä mielestä
 • Järjestöjen motiivit ja tahtotila toimia TEHYLIn alueella
 • TEHYLIn alueella toimimista estävät tekijät
 • TEHYLIn alueella toimimista edistävät tekijät
 • Ristiriidat, jotka liittyvät TEHYLIin
 • Järjestöjen vastuu ja rooli TEHYLIn toteuttamisessa ja järjestämisessä
 • Minkälaisena potentiaalina harrasteliikkujat nähdään järjestöissä
 • Vähän liikkuvat järjestöjen kohderyhmänä
 • Tulevaisuuden toimenpiteet ja toiveyhteistyökumppanit

Alateemat työstettiin teksteiksi ja esityksiksi seuraavien työskentelyprosessin välivaiheiden kautta: teema-aineiston jäsentäminen, yhdistäminen ja tiivistäminen sekä julkaistavien sitaattien valitseminen. Prosessimaisen työskentelyn aikana koeteltiin logiikkaa, tarkistettiin sitaatteja sekä harjoitettiin päättelyä ja lähilukua.

Järjestöjen terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimet ja toimenpiteiden kohderyhmät (OSA II) purettiin ilman Atlas.ti-ohjelmaa. Haastatellut olivat saaneet halutessaan piirtää operatiiviset ja välilliset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimenpiteet ja niiden kohderyhmät A4-kokoiseen kuvaan, josta keskusteltiin. Toimet ja toimenpiteiden kohderyhmät koottiin haastattelumuistiinpanojen, verkkokyselyvastauksien sekä osin myös järjestöjen antamien muiden aineistojen (toimintakertomukset, strategiat, verkkosivuosoitteet ym.) pohjalta yhteen taulukkoon.

AINEISTO II: Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt = Soveltava Liikunta SoveLi ry:n jäsenjärjestöt (n=16)

Aineisto kerättiin verkkokyselyn avulla keväällä 2015. Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen osalta kartoitukseen sisällytettiin varsinaisten TEHYLI-toimijakartoituksen teemojen lisäksi myös kysymyksiä, jotka olivat esillä vuonna 2013 toteutetussa kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoiminnan selvityksessä, jotta siltä osin tuloksia voidaan verrata aikaisempiin vastauksiin.

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen osalta verkkokyselyyn vastasi kuudentoista (16) järjestön edustajat Soveltava Liikunta SoveLi ry:n 18 jäsenjärjestöstä. Vastaajina olivat järjestöjen liikuntatoiminnasta vastaavat työntekijät* seuraavista keskusjärjestöistä: Aivoliitto ry, Allergia- ja Astmaliitto ry, Hengitysliitto ry, Lihastautiliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto ry, Neuroliitto ry (ent. MS-liitto), Psoriasisliitto ry, Suomen CP-liitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen Luustoliitto ry (ent. Osteoporoosiliitto), Suomen Mielenterveysseura ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Parkinson-liitto ry, Suomen Reumaliitto ry, Suomen Selkäliitto ry ja Suomen Sydänliitto ry.

*Järjestöissä liikuntatoiminnasta vastaavien nimikkeitä ovat useimmiten liikuntasuunnittelija (4/16) ja toiminnanjohtaja (4/16) sekä yksittäisinä nimikkeinä liikunta-asiantuntija, selkäneuvonta- ja liikuntatoiminnan asiantuntija, liikuntasihteeri, erikoissuunnittelija liikuntapalvelut, järjestösuunnittelija, aluepäällikkö, projektipäällikkö/aluekoordinaattori ja fysioterapeutti, liikuntatyöntekijä.

Aineiston rajoitteet ja haasteet

TEHYLI-toimijakartoituksen aineisto on kerätty nimenomaan keskusjärjestöjen työntekijöiltä, jolloin voi kysyä, kuinka hyvin keskusjärjestöissä olevat käsitykset vastaavat käsityksiä paikallistasolla. Liikunta- ja urheilujärjestöjen osalta erityisesti vastauksissa esiin tulleiden terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimien ja niiden kohderyhmien osalta on satunnaisesti verrattu keskusjärjestön antamia tietoja siihen, mikä vaikutelma syntyy, kun käy tutustumassa paikallisyhdistysten verkkosivuihin. Näiden pienten ja ei-systemaattisten tarkistusten osalta voi sanoa, että vastaavuus on aika hyvä.

Myöskään aina ei ole itsestään selvää, ovatko operatiivisen johdon ja toimijoiden näkemykset linjassa luottamushenkilöiden näkemysten kanssa. Kartoituksessa tehtiin kuitenkin tietoinen ratkaisu haastatella nimenomaan operatiivisia toimijoita. Tilanteen mukaan pyrittiin selvittämään, löytyykö järjestön sisältä näkemyseroja tai ketkä voivat sitoutua näkemyksien taakse. Toki aina, kun haastatellaan yhtä ihmistä, täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on yhden ihmisen näkemys, joka voi olla suppea tai laaja eri ihmisten näkemyksistä koostuva yhteenveto.

Täytyy myös muistaa, että järjestöt ovat keskenään hyvin erilaisia, jolloin on vaarana, että tuloksia raportoitaessa järjestöjen monimuotoisuus ei tule aina esille. Esimerkiksi urheilun lajiliittojen tehtävä on lähtökohtaisesti hyvin erilainen kuin vaikkapa liikunnan aluejärjestöjen.

Verkkokysely sai osakseen kritiikkiä siitä, että kysely oli pitkä ja siihen oli raskas vastata.

”Ei ihan pieni kysely, kun lähes kaikki vastaukset ovat vapaan sanan vastauksia.” (Verkkokyselyyn vastannut lajiliiton edustaja)

”Kysymyspatteristo oli kohtuullisen laaja ja haasteellinen!” (Verkkokyselyyn vastannut lajiliiton edustaja)

"Turhan pitkä kysely näin pienelle toimijalle.” (Verkkokyselyyn vastannut kansanterveys- ja vammaisjärjestön työntekijä)

”Kysely oli kattava. Olisin hyötynyt siitä, että olisi ollut aikaa ja mahdollisuus ventiloida asioita työntekijöidemme (erityisesti järjestösuunnittelijoiden) kanssa. Nyt tein tämän yksin kirjoituspöytätyönä, koska en halunnut jättää sitä roikkumaan.” (Verkkokyselyyn vastannut kansanterveys- ja vammaisjärjestön työntekijä)

 
Jaa sivu: