LIKES JA KESLI OSATOTEUTTAJINA KSLAPE -HANKKEESSA

Yhteinen missio keskisuomalaisten lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi: lasten liike arjessa lisääntyy ja harrastusmahdollisuudet ovat jokaisen lapsen ja nuoren ulottuvilla.

Mukana hallituksen kärkihankkeessa

LIKES ja KesLi toimivat työparina osatoteuttajan rooleissa Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hankkeessa (KSLAPE), joka on osa valtakunnallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE, 2017–2018). LIKESin ja KesLin yhteinen osio, osahanke, liittyi perheiden matalan kynnyksen palvelujen kehittämiskokonaisuuteen ja siinä erityisesti varhaiskasvatukseen ja harrastustoimintaan. Osahankkeessa jalkautettiin varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksia (OKM 2016) käytäntöön maakunnan varhaiskasvatusyksiköissä ja tehtiin yhteistä harrastustoiminnan kartoitus- ja kehittämistyötä kolmen pilottikunnan kanssa.

Osahankkeesta on laadittu Liikunta ja harrastukset kasvun, kehittymisen ja oppimisen tukena -raportti, joka on luettavissa täällä. Raportissa on 31 sivua ja sen ovat kirjoittaneet Kaisa Koivuniemi (LIKES) ja Jouni Vatanen (KesLi).

Koko KSLAPE-hankkeen loppuraportti lisämateriaaleineen löytyy täältä.

KesLin ja LIKESin osahankkeen harrastamisen tuotos on mukana myös THL:n verkkojulkaisussa  Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa - varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos hyvinvoinnin tukena - kehittämistyön tuloksia (s. 67).

Lisäksi osahanketta käsiteltiin myös blogikirjoituksissa:

 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten jalkauttaminen

Keski-Suomen kunnissa toteutettiin yhteensä 61 Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön -työpajaa, joihin osallistui 1 479 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Pääsääntöisesti työpajoihin osallistui aina koko yksikön henkilöstö. Työpajat järjestettiin arki-iltoina 2,5–3 tunnin mittaisina tilaisuuksina. Työpajoissa käytiin läpi uudistuneet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset sekä tarkasteltiin henkilöstön kesken oman yksikön nykytilannetta: mitä hyvää ja toimivaa jo on ja miten fyysistä aktiivisuutta voisi kenties vielä edistää yksikön arjessa. Työpajat järjestettiin pääasiassa kaikissa kunnallisissa päiväkodeissa, mutta lisäksi osallistujina oli perhepäivähoitajia, ryhmäperhepäivähoidon henkilöstöä sekä yksittäisiä yksityisen puolen toimijoita. Työpajojen vetäjinä toimi useampia KesLin otokouluttajia, joilla oli sekä varhaiskasvatuksen että liikunta-alan koulutusta ja kokemusta. Työpajojen osallistujat kokivat suositukset konkreettisena ja käytännönläheisenä työvälineenä ja pitivät hyvänä sitä, että työpajoissa oli varattu aikaa yksikkökohtaiselle suunnittelulle.

Harrastamisen mahdollisuus jokaiselle lapselle ja nuorelle

Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen -osiossa kartoitettiin harrastustoiminnan nykytilaa sekä mietittiin konkreettisia toimenpiteitä harrastustoimintaan osallistumisen esteiden poistamiseksi. Osio toteutettiin KesLin, LIKESin ja pilottikunnista Karstulasta, Keuruulta ja Laukaasta muodostettujen työryhmien yhteistyönä. Työryhmät koostuivat kuntien vapaa-aika-, sivistys- ja nuorisotoimen sekä harrastetoimijoiden edustajista. Osahankkeessa toteutettiin harrastustoiminnan kysely, johon pilottikuntien lapset ja nuoret vastasivat pääsääntöisesti verkkolomakkeella koulupäivän aikana. Vanhempien ja huoltajien kyselyn linkki välitettiin koulujen kautta. Kyselyyn vastasi 1 552 lasta ja nuorta sekä 594 vanhempaa. Kartoitustyön tuloksena syntyi konkreettinen, yhteistyötä tukeva työkalu harrastustoiminnan kuvaamiseksi ja kehittämistyön välineeksi. Työkalu sisältää kyselyn ja visuaalisen tietokannan harrastustoiminnan nykytilasta.

Hankkeen aikana osatoteuttajat osallistuivat aktiivisesti eri verkostoihin ja seurasivat LAPE-muutostyöhön liittyvää ajankohtaista keskustelua.

Lue lisää osiosta täällä.

***

KesLi ja LIKES Keski-Suomen LAPE-hankkeessa -yleisesittely Slidesharessa

 

 

LAPE (2016–2018) on yksi hallituksen 26 kärkihankkeesta (STM & OKM), jonka tavoitteena on uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut sote- ja maakuntauudistusta varten. Muutosohjelman mottona on "Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee lähelleen turvallisia ja välittäviä aikuisia. Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä." Lue liitteestä lisää ydinviesteistä ja kehittämiskokonaisuuksista.  

KSLAPE-hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki ja siinä olivat mukana kaikki alueen kunnat sekä iso joukko muita toimijoita. Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö.

Keski-Suomen LAPE-hanke Facebookissa.

Lisätietoja

Koivuniemi Kaisa

Terveyden edistämisen asiantuntija

Puhelin 050 443 2352
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus terveyden ja hyvinvoinnin laaja-alaisuus liikunnan edistämisessä, kehittämishankkeet, verkostotyö


Jouni Vatanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä
Keski-Suomen Liikunta (KesLi), jouni.vatanen(a)kesli.fi, p. 050 552 4997

 
Jaa sivu: