Nuoren kokema sosiaalinen asema on yhteydessä aktiivisuuteen kouluyhteisössä

Sosiaalisen asemansa koulussa korkeaksi kokevat nuoret osallistuvat välituntiliikuntaan sekä koulun toimintojen suunnitteluun ja järjestämiseen kaikkein aktiivisimmin, selviää tuoreesta suomalaistutkimuksesta. Havainto on uusi, sillä nuorten kokeman sosiaalisen aseman merkitystä koulun tapahtumiin osallistumiseen ei ole aikaisemmin tutkittu.

Tutkimuksen tulosten perusteella sekä aktiivisuus välituntien aikana että osallistuminen välituntitoiminnan suunnitteluun ja koulun yhteisten tapahtumien järjestämiseen on yleisintä nuorilla, jotka kokevat olevansa sosiaalisen kouluhierarkian ylimmillä portailla.

– Täytyisi erityisesti miettiä, kuinka saataisiin koulun yhteiseen toimintaan mukaan myös niitä nuoria, jotka kokevat oman sosiaalisen asemansa koulussa alhaiseksi, tutkija Katja Rajala LIKES-tutkimuskeskuksesta huomauttaa.

Nuorten kokema korkea sosiaalinen asema koulussa oli sekä tytöillä että pojilla yhteydessä aktiiviseen liikkumiseen välitunneilla sekä osallistumiseen koulun yhteisten tapahtumien kuten teemapäivien ja juhlien järjestämiseen. Lisäksi tytöillä korkea sosiaalinen asema oli yhteydessä osallistumiseen välituntitoiminnan suunnitteluun.

Nuorten kokeman sosiaalisen aseman yhteyttä osallistumiseen välituntiliikuntaan tai koulun eri toimintojen järjestämiseen ei ole aikaisemmin tutkittu.

– Jatkossa olisi tärkeää selvittää tarkemmin, voiko nuorten kokemaan sosiaaliseen asemaan vaikuttaa osallistamalla nuoria koulun toimintojen suunnitteluun tai lisäämällä mahdollisuuksia välituntiliikuntaan, Rajala pohtii.

Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeilla osana valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman seurantaa keväällä 2013. Kyselyyn osallistui noin 1700 nuorta 11 yläkoulusta eri puolilta Suomea. Subjektiivista sosiaalista asemaa kouluyhteisössä tutkittiin kymmenportaisen tikasmallin avulla. Nuoret sijoittivat itsensä tikapuille, joiden ylimmät askelmat kuvasivat sellaisia oppilaita, joita arvostetaan ja joiden seurassa useimmat haluavat olla. Alimmat askelmat kuvasivat oppilaita, joita ei arvosteta ja joiden kanssa juuri kukaan ei halua olla.

Lisätietoja

Rajala Katja

Tutkija

Puhelin 020 762 9510
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus liikunnan edistämiseen liittyvien hankkeiden seuranta ja arviointi, koulupäivän aikainen liikkuminen, nuorten subjektiivinen sosiaalinen asema, lasten ja nuorten osallisuus, hanketuki

 

Tutkimus on osa väitöskirjatutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää nuorten koulupäivän aikaista liikkumista, subjektiivista sosiaalista asemaa ja osallisuutta yläkouluissa.

Valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena on vakiinnuttaa aktiivinen ja viihtyisä koulukulttuuri niin, että jokainen koulu saa itse suunnitella ja toteuttaa, miten koulupäivään lisätään liikettä. Liikkuvissa kouluissa esimerkiksi istutaan vähemmän, opetusta tuetaan toiminnallisin menetelmin ja oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun ja toimintaan. www.liikkuvakoulu.fi

Taustamateriaali pdf-muodossa

Alkuperäisartikkeli:
Rajala K., Itkonen H., Kankaanpää A., Tammelin T. & Laine K. 2014. Yläkoululaisten subjektiivisen sosiaalisen aseman yhteys välituntiliikuntaan ja osallisuuteen. Liikunta & Tiede 51 (6), 63–70.

 
Jaa sivu: