Kouluiän monipuolinen liikunta

luo pohjan aikuisiän fyysiselle aktiivisuudelle

 

Lapsena kannattaa liikkua monipuolisesti. Kouluiän liikuntaharrastusten monipuolisuus nousi tärkeimmäksi selittäjäksi seurantatutkimuksessa, jossa selvitettiin aikuisiän liikuntaharrastuksiin osallistumisen taustoja. Merkittävää on myös se, millaiset liikuntataidot koululaisella on – ja millaiseksi liikkujaksi hän itsensä kokee.

Seurantatutkimuksen tulokset kokoava teos Kouluiän monipuolinen liikunta lähtökohtana aikuisiän liikunta-aktiivisuudelle julkaistaan keskiviikkona 30.8. Kirjaa on saatavilla ja kirjan toimittajat ovat tavattavissa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan järjestämässä Koulu liikkuu – mihin suuntaan? -tilaisuudessa 30.8. klo 13–15.

– Kouluiässä saaduilla myönteisillä liikuntakokemuksilla, opituilla taidoilla, myönteisellä koulumotivaatiolla ja -aktiivisuudella sekä hankitulla liikuntakykyisyydellä on merkitystä myös aikuisiän liikunta-aktiivisuuden kannalta, kertovat uutuuskirjan toimittajat, Heimo Nupponen ja Seppo Penttinen.

– Eri elämänvaiheissa voi myöhemmin joustavasti hyödyntää kouluiässä saatuja monipuolisia liikuntaan liittyviä oppimiskokemuksia. Lisäksi lapsuuden monipuolisen taitopohjan avulla kynnys osallistua erilaisiin liikuntaharrastuksiin voi olla matalampi, ja sitä kautta uuden harrastuksen aloittaminen voi olla helpompaa myös myöhemmällä iällä.

Tulokset perustuvat suomalaiseen, v. 1985 käynnistyneeseen koululiikunnan vaikuttavuustutkimukseen. Tutkimuksessa seurattiin samojen henkilöiden liikunta-aktiivisuutta ja liikuntakykyjä kouluiästä aikuisikään. Tutkimuksesta on ilmestynyt kaksi julkaisua vuosina 2010 ja 2012. Nyt ilmestyvä julkaisu päättää pitkän tutkimuskokonaisuuden.

Kirjan toimittajat ovat molemmat tehneet pitkän ja vaikuttavan uran liikunnan tutkimuksen ja koulutuksen parissa. Heimo Nupponen on työskennellyt liikuntakasvatuksen professorina Turun yliopistossa sekä useissa työtehtävissä Jyväskylän yliopistossa, Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksella ja LIKES-tutkimuskeskuksessa. Seppo Penttinen on toiminut liikunnan didaktiikan lehtorina Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella ja Lapin yliopistossa. Nyt julkaistavan kirjan myötä tutkijat ilmoittavat vetäytyvänsä tarkkailuasemiin.

Koululiikunnalla on keskeinen merkitys tulevan liikunta-aktiivisuuden kannalta

Tutkijat nostavat tutkimuksestaan suosituksia koululiikunnalle. Tulosten perusteella koululiikunnassa on tärkeää panostaa monipuoliseen tarjontaan ja kannustaa kouluikäisiä monipuoliseen liikunnan harrastamiseen.

– Aikuisiän liikunnallisen aktiivisuuden kannalta kouluiässä liikunnasta saatavat pätevyyden kokemukset, oman kehittymisen ja oppimisen seuranta, monipuolisen taitopohjan kehittäminen sekä eri vuodenaikoihin perustuvien liikuntamahdollisuuksien hyödyntäminen ovat tärkeitä tekijöitä liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisessa myös koululiikunnassa, Nupponen ja Penttinen korostavat.

– Erityisen tärkeää koululiikunta on niille lapsille ja nuorille, jotka eivät osallistu liikuntaharrastuksiin vapaa-ajallaan. Heille koululiikunnasta saadut kokemukset, tiedot ja taidot muodostavat tärkeimmän perustan oman liikunnallisuuden ja parhaassa tapauksessa liikunnallisen elämäntavan rakentamiseen.

Lisätietoja

Kirjan tiedot:

Nupponen, Heimo & Penttinen, Seppo (toim.) 2017. Kouluiän monipuolinen liikunta lähtökohtana aikuisiän liikunta-aktiivisuudelle. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 332.

Kirjaa voi tilata hintaan 25 € osoitteesta tilaukset (at) likes.fi tai puh. 020 762 9500. Verkkojulkaisu on ladattavissa LIKES-tutkimuskeskuksen julkaisuhakemistosta.

Kirja julkistetaan 30.8. Kirjan toimittajat ovat tavattavissa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan järjestämässä tilaisuudessa Koulu liikkuu – mihin suuntaan? ke 30.8. klo 13–15 Liikunta-rakennuksen salissa L304.

Kirjan toimittajat:

Heimo Nupponen, heinup (at) gmail.com, puh. 050 430 9842

Seppo Penttinen, seppo.a.j.penttinen (at) jyu.fi, puh. 040 562 0498

Aira Annaleena

Viestintäpäällikkö

Puhelin 040 023 2096
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus LIKESin viestinnän suunnittelu ja toteutus; Liikkuva koulu -tutkimuksen viestintä; Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän (KeHO) viestintä; Muutosta liikkeellä -verkkosivusto; yhteistyön ja vuorovaikutuksen tutkimus
 
Jaa sivu: