Koulupäiviin lisää liikettä

Arjen muuttaminen aktiivisemmaksi vaatii pitkäjänteistä työtä

Tuoreen tutkimuksen mukaan Liikkuva koulu -ohjelmassa mukana olleen alakoulun oppilaiden koulupäivien reipas liikunta lisääntyi ja liikkumaton aika väheni seuranta-aikana vertailukouluun nähden. Myös ohjelmaan osallistuneen yläkoulun oppilaiden koulupäivien liikkumaton aika vähentyi vertailukouluun nähden. Tutkimuksen tulokset julkaistiin äskettäin arvostetussa kansainvälisessä Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -lehdessä.

Edullisia muutoksia oppilaiden aktiivisuudessa havaittiin kahdessa neljästä tutkimukseen osallistuneessa Liikkuvassa koulussa verrattuna kahteen ohjelman ulkopuoliseen kouluun. Tulokset osoittavat, että muutos kohti aktiivisempaa koulupäivää on mahdollinen. Koko päivän aktiivisuuden lisääminen oli sen sijaan haasteellista.

– Koululaiset kompensoivat koulupäivien lisääntynyttä liikettä vähentämällä muun arjen aktiivisuutta, tutkija Henna Haapala LIKES-tutkimuskeskuksesta selventää.

– Koulut voisivat toimia sillanrakentajina vapaa-ajan liikkumismahdollisuuksien tarjoamisessa. Lasten terveyden kannalta koulupäivän aikainen liikunta ei aina yksin riitä. Koulu voi edistää lasten ja nuorten hyvinvointia myös esimerkiksi tarjoamalla tiloja vapaa-ajan harrastuskäyttöön ja rakentamalla yhteistyötä nuorisotoimen, liikuntaseurojen ja muiden yhdistysten kanssa matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi koululaisille.

­– Liikkeen lisääminen koulupäivään ja oppitunneille, koulumatkojen kulkeminen kävellen tai pyöräillen, matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien lisääminen sekä vanhempien tuki ja osallistuminen voisivat olla avaimia kokonaisuudessaan aktiivisempaan arkeen.

Tutkimukseen osallistui puolentoista vuoden ajan neljä Liikkuva koulu -ohjelman koulua ja kaksi ohjelman ulkopuolista vertailukoulua. Tutkimuksessa seurattiin 319 suomalaista 7–15 -vuotiasta oppilasta, joiden liikkumista mitattiin objektiivisilla aktiivisuusmittareilla neljässä jaksossa kahden lukuvuoden seuranta-aikana.

Pysyvä muutos vaatii pitkäjänteistä työtä

Tulosten perusteella koulun toimintakulttuurin muuttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, sillä uusien toimintatapojen ja ajatusmallien omaksuminen ja niihin sitoutuminen kestää useita vuosia. Haapala näkee tutkimustuloksissa positiivisia signaaleja.

– Tutkimus tehtiin koulujen aloittaessa Liikkuva koulu -ohjelmassa, jolloin kouluissa tehtiin paljon työtä liikkumismyönteisen ilmapiirin, tietoisuuden ja liikkumismahdollisuuksien edistämiseksi. Tämä on perustana koko koulun toimintakulttuurin muutokselle, ja onnistumisen tulokset nähdään monesti vuosien päästä, Haapala muistuttaa.

Koulupäivän aikaisella liikunnalla on merkitystä oppilaiden hyvinvoinnille, etenkin vähiten liikkuvien oppilaiden. Viime vuonna julkaistun Liikkuva koulu -tutkimuksen tulosten mukaan alle 30 minuuttia päivittäin liikkuvilla oppilailla lähes puolet (42 %) päivän reippaasta liikunnasta kertyy koulupäivän aikana. Reippaalla liikunnalla tarkoitetaan ripeää kävelyä vastaavaa rasitustasoa.

Koulupäivän aikainen liikunta vaikuttaa aiempien tutkimustulosten mukaan myönteisesti oppilaiden jaksamiseen ja oppimisen edellytyksiin, kuten virkeyteen, keskittymiskykyyn ja tarkkaavaisuuteen oppituntien aikana. Lasten ja nuorten fyysisellä aktiivisuudella on tutkitusti yhteys fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä oppimisen kognitiivisiin edellytyksiin.

Nyt julkaistu tutkimus on osa Haapalan väitöstutkimusta, jossa tarkastellaan oppilaiden fyysistä aktiivisuutta ja sosiaalisia tekijöitä koulussa.

Lisätietoja

Haapala Henna

Tutkija (toimivapaalla)

Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus liikuntapedagogiikka; liikunta ja sosiaaliset suhteet koulussa

Taustamateriaali pdf-muodossa

Alkuperäisartikkeli: Henna L. Haapala, Mirja H Hirvensalo, Janne Kulmala, Harto Hakonen, Anna Kankaanpää, Kaarlo Laine, Lauri Laakso & Tuija H. Tammelin 2016. Changes in physical activity and sedentary time in the Finnish Schools on the Move program: a quasi-experimental study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. DOI: 10.1111/sms.12790.

 
Jaa sivu: