Uutta tietoa istuvan elämäntavan muotoutumisesta

Vähän liikuntaa ja runsaasti television katselua

Pitkittäistutkimuksella on saatu uutta tietoa ns. istuvan elämäntavan muotoutumisesta. Erikoistutkija Xiaolin Yangin tutkimusryhmän tutkimukset osoittavat, että aktiivinen temperamentti lapsena ennustaa fyysisesti passiivista elämäntapaa aikuisena – vähäistä liikuntaa ja runsasta television katselua. Television katselutottumukset olivat aikuisiässä varsin pysyviä.

Temperamentiltaan aktiiviset lapset olivat aikuisina fyysisesti muita passiivisempia

Temperamentiltaan aktiiviset lapset olivat yli 30 vuoden pitkittäistutkimuksen tulosten mukaan aikuisena elämäntavaltaan muita todennäköisemmin passiivisia. Lapsena temperamentiltaan aktiiviset lapset odotetusti liikkuivat enemmän. Fyysinen aktiivisuus on myös osa temperamentin aktiivisuuden arviointia. Temperamentin aktiivisuutta arvioitaessa äitiä pyydettiin kiinnittämään huomiota lapsen toimeliaisuuden tasoon, kuten lapsen liikehtimisen määrään, rauhassa paikallaan istumiseen ja rauhattomuuteen verrattuna ikätovereihin keskimäärin. Aktiivinen temperamentti johti passiiviseen elämäntapaan aikuisena pojilla yleisemmin kuin tytöillä. Temperamentiltaan aktiiviset pojat liikkuivat lapsena enemmän, mutta heidän fyysinen aktiivisuutensa väheni keskimääräistä voimakkaammin jo nuoruusiässä. Aikuisena heillä oli muita todennäköisemmin passiivinen elämäntapa, eli he liikkuivat vähemmän ja katsoivat televisiota enemmän kuin muut.

Lasten sepelvaltimotaudin riskitekijät (LASERI) -tutkimuksessa suomalaisia naisia (n=1 237) ja miehiä (n=1 220) on seurattu vuodesta 1980 lähtien jo yli 30 vuoden ajan. Tutkittavat olivat lähtötilanteessa 3–12-vuotiaita lapsia. Seurannan kuluessa he kasvoivat työikäisiksi aikuisiksi.

Television katselutottumukset varsin pysyviä aikuisiällä

Television katselutottumukset kuvaavat osaltaan istuvaa elämäntapaa. Kansainvälisten tutkimustulosten mukaan television katselu on terveydelle jopa haitallisempaa kuin muu istuminen, kuten tietokoneen käyttö tai autolla ajo.

Xiaolin Yangin ryhmän tutkimuksessa havaittiin, että television katselutottumukset ovat aikuisiällä varsin pysyviä. Television katselutottumukset omaksuttiin varhaisaikuisuudessa, ja ne olivat varsin samankaltaiset 25 vuoden tarkastelujaksolla. Miehet katsoivat televisiota naisia enemmän, ja miehillä television katselutottumukset olivat vielä naisiakin pysyvämpiä.

Tutkimuksessa oli mukana 1 601 suomalaista miestä ja naista. Seurantavaiheen alussa, vuonna 1986, tutkittavat olivat nuoria aikuisia (18–24 vuotta). Television katselutottumuksia kysyttiin kyselylomakkeella vuosina 2001, 2007 ja 2011, jolloin osallistujat olivat 33–49-vuotiaita.

Johtopäätökset

Tutkimusten tarkoituksena on lisätä ymmärrystä passiivisen elämäntavan osa-alueista ja mekanismeista.

– Näiden pitkittäistutkimusten valossa näyttää siltä, että passiivinen elämäntapa alkaa muotoutua jo nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa, ja siihen vaikuttaa osaltaan myös lapsen temperamentti, erikoistutkija Xiaolin Yang toteaa.

– Mielenkiintoinen kysymys on, miksi temperamentin aktiivisuus ennustaakin passiivista elämäntapaa aikuisena. Mitkä tekijät yhteiskunnassamme vaikuttavat tähän kehitykseen?

– Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että suomalaisnuorilla fyysinen aktiivisuus vähenee voimakkaasti yläkouluvaiheesta alkaen. Tässä tutkimuksessa näyttää siltä, että temperamentiltaan aktiivisten poikien fyysinen aktiivisuus kääntyy huolestuttavaksi juuri nuoruusvaiheessa. On tärkeää löytää oikeanlaista tukea ja vapaa-ajan toimintaa niille nuorille, joiden elämäntapa näyttää muuttuvan terveyden kannalta huolestuttavan passiiviseksi.

Lisätietoja

Yang Xiaolin

Erikoistutkija

Puhelin 020 762 9523
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus liikunta ja terveys elämänkulussa, LASERI-tutkimus

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 020 762 9503
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta

 

 Alkuperäisjulkaisut

1) Yang, Kaseva, Keltikangas-Järvinen, Pulkki-Råback, Hirvensalo, Jokela, Hintsanen, Hintsa, Kankaanpää, Telama, Hutri-Kähönen, Viikari, Raitakari & Tammelin 2016. Does childhood temperamental activity predict physical activity and sedentary behavior over a 30-year period? Evidence from the Young Finns Study. International Journal of Behavioral Medicine [epub ahead of print].

2) Yang, Kankaanpää, Biddle, Hirvensalo, Helajärvi, Kallio, Hutri-Kähönen, Telama, Viikari, Raitakari & Tammelin 2017. Tracking of television viewing time during adulthood: The Young Finns Study. Medicine & Science in Sports & Exercise 49 (1), 71–77.

Molemmat tutkimukset ovat osa LASERI-tutkimuskokonaisuutta. LASERI (Lasten sepelvaltimotaudin riskitekijät) on jo yli 30 vuotta kestänyt seurantatutkimus, jota koordinoidaan Turun yliopistossa.

Julkaisut ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa tutkimushanketta Istuvaan elämäntapaan vaikuttavat tekijät elämänkulun eri vaiheissa.

 
Jaa sivu: